Phụ nữ Đa Phước năng động, sáng tạo, thi đua yêu nước

23/03/2021 - 06:27

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đa Phước được Hội LHPN huyện An Phú (An Giang) chọn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ qua, phụ nữ xã Đa Phước đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện phong trào thi đua đạt nhiều kết quả quan trọng.

A A

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Phước, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ tịch Hội LHPN xã Đa Phước Nguyễn Thị Bạch Lê cho biết, hội đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của hội cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện 7 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Nổi bật là hội đã cụ thể hóa nội dung của phong trào thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ; triển khai nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và củng cố phát triển tổ chức hội vững mạnh, tỷ lệ thu hút phụ nữ 18 tuổi trở lên đạt 50,29% (vượt 29% so nghị quyết).

Thành tựu đạt được thể hiện sự năng động, tích cực phấn đấu của cán bộ hội, sự đồng tình tham gia của hội viên và tập hợp phụ nữ địa phương. Tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của giới về trách nhiệm với gia đình và xã hội, để nhiều chị em xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Chị Ma Ly Dâm (Chi hội trưởng phụ nữ ấp Hà Bao 2) cho biết, cùng với triển khai các hoạt động trọng tâm, Chi hội Phụ nữ ấp phát động phong trào “Phụ nữ ấp Hà Bao 2 chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trọng tâm là 3 hoạt động: bảo vệ môi trường (thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, thực hiện mô hình “Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ny-lon và sản phẩm nhựa dùng một lần”, vận động 35 hộ gia đình hội viên xây nhà tiêu hợp vệ sinh) và thực hiện “tuyến đường hoa” (trồng các loại hoa trên tuyến Quốc lộ 91C chiều dài 3km); vận động người dân mua 1.015 thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ phụ nữ đạt tiêu chí “không đói nghèo” (tổ chức 5 lớp dạy nghề cho 150 chị em phụ nữ dân tộc thiểu số Chăm)…

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã Đa Phước tiếp tục phát động hội viên phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua và 3 khâu đột phá, trọng tâm là vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát huy thế mạnh kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với sản phẩm OCOP, tham gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng hội viên và chất lượng sinh hoạt chi hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… Tích cực xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, nâng cao vị thế tổ chức hội và thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới.

Chủ tịch Hội LHPN huyện An Phú Lê Bích Loan yêu cầu, Hội LHPN xã Đa Phước coi trọng và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục hội viên và giới nữ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phụ nữ và cán bộ nữ. Hội viên phụ nữ vận động gia đình, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nâng chất các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Động viên chị em cố gắng học tập để nâng cao trình độ, có nghề nghiệp ổn định, tham gia ngày càng nhiều vào các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình liên tịch, các phong trào của hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cổ vũ và nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, nhân tố mới, “góp công, hiến kế” vào công việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung chăm lo quyền lợi chính đáng và sự tiến bộ của phụ nữ.

HỮU HUYNH