Triển khai truyền nhận thông tin hoàn trả ngân sách nhà nước điện tử trên phạm vi toàn quốc

13/04/2021 - 21:39

 - Nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, từ ngày 5-4-2021, Tổng cục Thuế triển khai thực hiện giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế và trao đổi thông tin hoàn trả ngân sách nhà nước trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) đối với thông báo/quyết định/lệnh hoàn thuế bằng phương thức điện tử trên Hệ thống ký điện tử.

A A

Theo đó, việc lập, phê duyệt và gửi kết quả giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế bằng phương thức điện tử có gắn chữ ký số của cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với các văn bản, như:

- Thông báo: về giải trình, bổ sung tài liệu; về chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau; về việc không được hoàn thuế.

- Quyết định: về việc hoàn thuế; về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước.

Việc triển khai Hệ thống ký điện tử trên toàn quốc sẽ góp phần đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế và trả kết quả giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, hệ thống giảm thời gian giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế; cơ quan thuế trao đổi thông tin hoàn thuế với cơ quan kho bạc nhà nước bằng phương thức điện tử.

Sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, khách hàng lẫn cơ quan thuế. Ảnh: TRUNG HIẾU

Căn cứ thông tin số thuế phải hoàn do cơ quan thuế truyền sang, cơ quan kho bạc nhà nước chi trả khoản hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định; cơ quan thuế và cơ quan kho bạc nhà nước chủ động phối hợp tra soát, đảm bảo chi hoàn thuế cho người nộp thuế được kịp thời, đúng quy định... Kể từ thời điểm (ngày 5-4-2021) triển khai truyền nhận dữ liệu thông tin hoàn trả ngân sách nhà nước điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan kho bạc nhà nước chỉ truyền nhận thông tin hoàn trả ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử, gắn với chữ ký số.

Thông tin giải quyết hồ sơ hoàn thuế là tài liệu nội bộ cơ quan thuế, phải thực hiện bảo mật thông tin theo quy định Luật Quản lý thuế, nên việc cấp phát và sử dụng chữ ký số trên hệ thống ký điện tử phải đảm bảo người có thẩm quyền ký điện tử trên thông báo/quyết định/lệnh hoàn thuế trên hệ thống ký điện tử phải là người phê duyệt tờ trình về việc ban hành thông báo/quyết định/lệnh hoàn thuế trên hệ thống TMS.

Mục tiêu xây dựng và nâng cao hệ thống thông tin, là một trong những  nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế, nhất là các hệ thống dịch vụ công cho người nộp thuế, nhằm công khai minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước về thuế. Bên cạnh Hệ thống ký điện tử, ngành thuế đã triển khai một số dịch vụ công, như: nhắc nộp tờ khai, thông báo đôn đốc kê khai, thông báo cưỡng chế nợ thuế, hướng dẫn sử dụng trong việc lập, gửi, giải quyết và trả kết quả đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử…

Việc triển khai ký điện tử đối với thông báo/quyết định/lệnh hoàn thuế đã góp phần cải cách hành chính và hiện đại ngành thuế, minh bạch hóa nền hành chính phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và quan trọng hơn là tạo điều kiện phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và người nộp thuế.

TRẦN HOÀNG PHONG