Về Ngọc Hiển bắt cá thòi lòi bằng bẩy xà di và thưởng thức món cá nướng lá sen

 - Khi con nước ròng sát, người bắt cá thòi lòi sẽ tìm miệng hang cá và đặt xà di vào. Có thòi lòi nằm trong hang, do vừa thở bằng mang vừa thở bằng phổi nên cá thòi lòi ở dưới nước không được lâu. Chúng phải chồi lên mặt nước để thở. Lợi dụng điều này người dân dùng xà di bắt cá.

Gửi