An Hảo phấn đấu nâng cao đời sống nhân dân

12/06/2020 - 04:39

 - Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã An Hảo (Tịnh Biên) sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn… nhằm nâng cao đời sống nhân dân.

A A

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Hảo đã tập trung lãnh đạo, triển khai và thực hiện đạt 12/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa - xã hội được quan tâm.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đi vào chiều sâu. Công tác vận động quần chúng được đổi mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Về kinh tế, An Hảo đang nỗ lực phát triển thương mại - dịch vụ nhằm tận dụng lợi thế từ Khu du lịch núi Cấm. Giai đoạn 2015-2020, địa phương đón khoảng 5,5 triệu lượt du khách. Đó là sức bật cho hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển trên địa bàn xã. Hiện nay, xã An Hảo có 10 doanh nghiệp, 452 cơ sở và hơn 1.100 cá nhân hành nghề vận chuyển du khách trong Khu du lịch núi Cấm.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương đã huy động nguồn vốn 70 tỷ đồng để kiến thiết bộ mặt nông thôn. Đến nay, An Hảo đã được 14/19 tiêu chí, với 43/49 chỉ tiêu, tăng 5 tiêu chí với 8 chỉ tiêu nhiệm kỳ trước.

Trong công tác đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền, HĐND xã đã củng cố, tăng cường về chất lượng hoạt động. Các nghị quyết của HĐND xã đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với quyền lợi thiết thực của nhân dân. Đồng thời, HĐND xã phát huy vai trò trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân và yêu cầu UBND xã giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, UBND xã phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, đảm bảo thực thi công vụ đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định pháp luật. Chủ động phối hợp UBMTTQVN xã và các đoàn thể chính trị địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Hảo đã tích cực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, tạo sự thống nhất và củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với 23 mô hình của 15 đơn vị, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm bắt, thực hiện một cách hiệu quả.

Với những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Hảo xác định các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, đẩy mạnh chỉnh trang phum, sóc; chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật gắn với du lịch sinh thái vườn; tích cực phối hợp trong việc xây dựng cảnh quan môi trường Khu du lịch núi Cấm.

Đồng thời, xã An Hảo hướng đến thực hiện thắng lợi 18 chỉ tiêu chủ yếu, như: thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; chuyển đổi 150ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao; thành lập 1 hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng mới 2 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tổng thu ngân sách 5 năm trên địa bàn đạt 9 tỷ đồng; bê-tông hóa các tuyến đường trong phum, sóc; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã An Hảo sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện. Trong đó, địa phương xác định lấy thương mại - dịch vụ là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng giao thông và xây dựng khu đô thị tại Khu du lịch núi Cấm. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Quan tâm đến công tác định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, xã An Hảo đang nỗ lực phấn đấu cho những mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đó vừa là thách thức, vừa là động lực để địa phương hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong cả nhiệm kỳ, nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong tương lai.

THANH TIẾN