Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-2 đến 28-2-2019

05/03/2019 - 09:46

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-2 đến 28-2-2019

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số
hồ sơ
tiếp nhận

Tổng số
hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số
hồ sơ
trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

7

7 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

278

273 (98,2%)

0

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

99

99 (100%)

0

4

Sở Tài nguyên - Môi trường

147

23 (18,6%)

0

5

Sở Công thương

436

381 (87,38%)

0

6

Sở Xây dựng

10

6 (60%)

0

7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH)

10

5 (50%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

36

36 (100%)

0

9

Sở Giao thông - Vận tải

1.920

1.315 (68%)

0

10

Sở Ngoại vụ

0

0

0

11

Sở Khoa học - Công nghệ

3

2 (66,7%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

6

5 (83,3%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

14.316

14.316 (100%)

0

14

Sở Tài chính

31

31 (100%)

0

15

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

21

21 (100%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

114.736

74.223 (64,69%)

0

17

Sở Tư pháp

7

7 (100%)

0

18

Sở Y tế

110

55 (50%)

0

19

Cục Hải quan

849

849 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

5

5 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

65

62 (95,38%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

47

47 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

99

99 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.288

1.608 (70,28%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

6

6 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

130

130 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

0

0

0

Phòng Kinh tế

139

117 (84,17%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

8

8 (100%)

0

Phòng Tư pháp

143

143 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

76

76 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

868

868 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

48

48 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

70

70 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

54

54 (100%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

4

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

259

259 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

55

55 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

571

571 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

444

444 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

22

22 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

30

30 (100%)

0

Phòng Kinh tế

0

0

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

102

102 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

639

639 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

41

41 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

716

517 (72,2%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

95

95 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

21

21 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

10

7 (70%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

47

47 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

52

52 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.092

487 (44,6%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

70

70 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

35

35 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

22

22 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

6

6 (100%)

0

Phòng Tư pháp

105

105 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

29

29 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

44

44 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

944

944 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

107

107 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

39

39 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

20

20 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

215

215 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

16

16 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

68

 68(100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.255

836 (66,6%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

359

359 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

44

44 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

12

 4 (30,77%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

127

127 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

21

21 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.588

1.588 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

123

123 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

51

51 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

18

18 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

25

25 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

32

32 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

122

122 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

677

485 (71,64%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

40

40 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

26

26 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

49

49 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

109

109 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

11

17 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

281

12 (4,3%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.566

780 (49,8%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

6

6 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

11

11 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

0

0

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

51

51 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

184

398 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

7

7 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

458

458 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

65

65 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

22

22 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

14

14 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

79

79 (100%)

0

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

Trong tháng 2-2019, đối với cấp sở, ngành tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố không có hồ sơ trễ hạn của người dân, doanh nghiệp.

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)