Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh triển khai dịch vụ công cấp độ 4

22/02/2021 - 17:19

 - Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đang đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan.

A A

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công cấp độ 4 của ngành, BHXH Việt Nam đã triển khai bổ sung các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân và tổ chức trên Cổng dịch vụ công của ngành. Đến nay, ngành BHXH hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4 cho các thủ tục hành chính của ngành, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHXH, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế (BHYT).

Các dịch vụ công được triển khai bổ sung cụ thể như: các dịch vụ công dành cho tổ chức: ký hợp đồng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT (lần đầu); ký hợp đồng KCB BHYT (hàng năm); giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp lần đầu; giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị TNLĐ hoặc bệnh nghề nghiệp.

Đối với các dịch vụ công dành cho cá nhân: giải quyết hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH; giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP; giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp lần đầu (Trường hợp người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu, thôi việc hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp); giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát; thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT.

Hướng dẫn quy trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến chi tiết:

1. Dịch vụ công dành cho tổ chức:

- Dịch vụ công: Ký hợp đồng KCB BHYT (lần đầu) và ký hợp đồng KCB BHYT (hàng năm): đăng nhập Cổng dịch vụ công của ngành bằng tài khoản đã đăng ký của đơn vị. Đính kèm file hồ sơ theo yêu cầu. Thực hiện ký số và gửi hồ sơ. Cơ quan BHXH sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị ký hợp đồng KCB BHYT của cơ sở KCB sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định, trường hợp đủ điều kiện để ký hợp đồng thì cơ quan BHXH dự thảo hợp đồng theo mẫu hợp đồng KCB BHYT gửi cơ sở KCB để 2 bên thống nhất nội dung và ký hợp đồng. Đồng thời, thông báo về kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được gửi tới email của tổ chức đã đăng ký với cơ quan BHXH.

- Dịch vụ công: “Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp lần đầu” và dịch vụ công: “Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị TNLĐ hoặc bệnh nghề nghiệp”: đăng nhập Cổng dịch vụ công của ngành và chọn cơ quan BHXH nộp hồ sơ giao dịch điện tử. Kê khai theo mẫu số 05A-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31-1-2019 của BHXH Việt Nam. Đính kèm file hồ sơ theo yêu cầu. Thực hiện ký số và gửi hồ sơ.

2. Các dịch vụ công dành cho cá nhân:

- Dịch vụ công: “Giải quyết hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH” và dịch vụ công: “Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP”: đăng nhập Cổng dịch vụ công của ngành và chọn cơ quan BHXH nộp hồ sơ giao dịch điện tử. Kê khai theo mẫu số 14-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31-1-2019 của BHXH Việt Nam. Đính kèm file hồ sơ theo yêu cầu. Xác thực hồ sơ (mã xác thực (OTP) sẽ được gửi tới số điện thoại của cá nhân đã dùng để đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH) và gửi hồ sơ.

- Dịch vụ công: “Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp lần đầu (trường hợp người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu, thôi việc hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp)”: đăng nhập Cổng dịch vụ công của Ngành và chọn cơ quan BHXH nộp hồ sơ giao dịch điện tử. Kê khai theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 88/2020/NĐ-CP. Đối với dịch vụ công: “Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát”: đăng nhập Cổng dịch vụ công của ngành và chọn cơ quan BHXH nộp hồ sơ giao dịch điện tử. Kê khai theo mẫu số 14-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31-1-2019 của BHXH Việt Nam. Đính kèm file hồ sơ theo yêu cầu. Xác thực hồ sơ (mã xác thực (OTP) sẽ được gửi tới số điện thoại của cá nhân đã dùng để đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH) và gửi hồ sơ.

- Dịch vụ công: “Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT”: đăng nhập Cổng dịch vụ công của Ngành và chọn cơ quan BHXH nộp hồ sơ giao dịch điện tử. Đính kèm file hồ sơ theo yêu cầu. Xác thực hồ sơ (mã xác thực (OTP) sẽ được gửi tới số điện thoại của cá nhân đã dùng để đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH) và gửi hồ sơ.

Tất cả các dịch vụ công đều được cơ quan BHXH tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo quy định. Đồng thời, thông báo về kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được gửi tới email của cá nhân đã đăng ký với cơ quan BHXH.

HẠNH CHÂU