Cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức

29/08/2021 - 18:35

 - Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (LLVT) và người lao động (NLĐ) trong doanh nghiệp (DN) sắp bước vào giai đoạn áp dụng, với nhều nội dung đáng chú ý.

A A

Nước ta đã trải qua 4 lần cải cách chính sách tiền lương vào các năm: 1960, 1985, 1993 và 2003. Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa IX) về đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2003-2007 đã từng bước được bổ sung, hoàn thiện theo chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đại hội Đảng các khóa X, XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa X), đặc biệt là các Kết luận 23-KL/TW, ngày 29-5-2012 của Hội nghị Trung ương 5 và Kết luận 63-KL/TW, ngày 27-5-2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Nhờ đó, tiền lương trong khu vực công của cán bộ, công chức, viên chức và LLVT đã từng bước được cải thiện, nhất là ở những vùng, lĩnh vực đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống NLĐ. Trong khu vực DN, chính sách tiền lương từng bước được hoàn thiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong chính sách tiền lương, Nghị quyết 27-NQ/TW được ban hành. Đồng thời, nhằm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và chủ động hội nhập quốc tế. Ngoài ra, còn giúp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương.

Theo lộ trình từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đối với khu vực công: Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, LLVT trong toàn bộ hệ thống chính trị. Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực DN. Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước. Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực DN. Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực DN.

Đối với khu vực DN, từ năm 2021, nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Các DN được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với NLĐ và đại diện tập thể NLĐ; nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của DN. Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong DN nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của DN đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của DN vào năm 2030.

Theo định hướng của Nghị quyết 27-NQ/TW sẽ mang lại những cải tiến về tiền lương mạnh mẽ. Cơ cấu tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức, LLVT được tính với 70% tổng quỹ lương là lương cơ bản, 30% tổng quỹ lương là các khoản phụ cấp và bổ sung tiền thưởng. Đặc biệt, lương được trả không theo thâm niên mà theo chất lượng lao động và công việc sẽ giúp cho cơ cấu tiền lương khu vực nhà nước gần hơn với khu vực ngoài nhà nước. Đây là một chủ trương đúng đắn trong bối cảnh hiện đại hóa bộ máy nhà nước như hiện nay. Cách tính lương mới này sẽ kích thích cán bộ, công chức, viên chức, LLVT sáng tạo, nỗ lực nhiều hơn cho công việc, vì có đạt được kết quả tốt thì thu nhập mới cao.

Đáng chú ý, không có công chức loại 1, 2, 3. Liên quan đến việc này, chiều 17-8, trong phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dứt khoát cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2022 vì lương là một nội dung để kích thích kinh tế, đầu tư. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: nghị quyết của Trung ương đã khẳng định khi thực hiện cải cách tiền lương thì tất cả cơ chế đặc thù phải được bãi bỏ, không thể có công chức loại 1, 2, 3 nữa. Về vấn đề dịch bệnh COVID-19 dù ảnh hưởng đến nguồn tài chính để cải cách tiền lương, nhưng “quyết tâm vẫn làm được, vì vẫn còn nguồn dư cho cải cách tiền lương”. Đồng thời, theo nghị quyết về kế hoạch tài chính và vay trả nợ 5 năm (2021-2025), Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung nguồn lực để tăng lương hưu, lương cơ sở từ ngày 1-7-2022. Về việc này, theo Nghị quyết 27-NQ/TW, mức lương tối thiểu vùng phải bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ.

N.R