Đã xác định nguyên nhân gây cá chết hàng loạt trên sông Châu Đốc

18/05/2022 - 10:25

 - Ngày 18/5, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đã có báo cáo kết quả phân tích một số chỉ tiêu lý hóa trong môi trường nước trên sông Châu Đốc gây ra cá chết hàng loạt từ ngày 12 đến 14/5/2022.

A A

Qua thông tin có hiện tượng cá chết ở các khóm: Vĩnh Tân, Vĩnh Chánh 1, Vĩnh Chánh 2 (phường Vĩnh Nguơn) của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Châu Đốc vào ngày 14/5, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đã tiến hành thu mẫu nước, thủy sinh vật ở khu vực cá chết tại xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú), phường Vĩnh Nguơn (TP. Chấu Đốc) để phân tích lý hóa nước (36 chỉ tiêu), thủy sinh vật (định tính, định lượng).

Kết quả, khu vực xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) có 6/17 thông số quan trắc DO, TSS, COD, Amoni (NH4+ tính theo N), Phosphat (PO43- tính theo P), Fe chưa đảm bảo theo QCVN 08MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; ở khu vực phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc), có 7/17 thông số quan trắc DO, TSS, COD, Amoni (NH4+ tính theo N), Nitrit (NO2- tính theo N), Phosphat (PO43- tính theo P), Fe chưa đảm bảo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang Tô Hoàng Môn, kết quả trên phản ánh chất lượng nước tại huyện An Phú và TP. Châu Đốc thời điểm lấy mẫu cho thấy hàm lượng các chất:  Rắn lơ lửng, sắt,  hữu cơ, nitơ, phosphat đều ở mức cao hơn quy chuẩn cho phép; ô-xy hòa tan trong nước thấp hơn quy chuẩn cho phép; không có kim loại nặng và dầu mỡ trong môi trường nước khu vực quan trắc. Trong môi trường nước khi hàm lượng chất rắn lơ lửng nhiều, chất hữu cơ cao, ô-xy trong nước thấp, sắt cao sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của cá, có thể gây bất lợi cho quá trình trao đổi khí qua mang cá. 

Để hạn chế thiệt hại thủy sản nuôi, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang khuyến cáo các hộ nuôi cá khu vực này tăng cường bố trí treo vôi ở khu vực đầu bè đề phòng lúc mưa kéo dài và pH nước hạ thấp; trang bị máy thổi khí (quạt nước) và dự trữ ô-xy hạt để cung cấp cho lồng, bè khi lưu tốc dòng chảy yếu hoặc ban đêm khi test thấy thiếu ô-xygen cục bộ. Đồng thời, trang bị các bộ test nhanh (DO, pH), nhằm kiểm tra chất lượng nước khi cần thiết; điều chỉnh di dời giãn khoảng cách neo đậu lồng, bè thông thoáng.

THU THẢO