Đến năm 2025 An Giang phấn đấu đạt 1,823 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

30/06/2022 - 09:51

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã ký Quyết định 1269/QĐ-UBND giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

A A

Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn

Cụ thể, năm 2022, toàn tỉnh phát triển hơn 1,760 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (độ bao phủ chiếm 92% dân số); năm 2023 đạt 1,776 triệu người tham gia (chiếm 92,75% dân số); năm 2024 đạt 1,802 triệu người tham gia (chiếm 94% dân số); năm 2025 đạt 1,823 triệu người tham gia (chiếm 95% dân số).

UBND tỉnh An Giang đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ tiêu được giao, trình HĐND cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của địa phương và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tại địa phương.

Cùng với đó, tiến hành rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình...

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia bảo hiểm y tế, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo thuận lợi khi người tham gia bảo hiểm y tế tăng.

HẠNH CHÂU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu