Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ 3: Bài học kinh nghiệm

20/05/2019 - 09:00

 - Với kết quả Thanh tra Chính phủ công bố An Giang đứng đầu cả nước phòng, chống tham nhũng cho thấy, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng ở An Giang được các cấp ủy, các ngành, địa phương quan tâm, thể hiện rõ qua sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện, tích cực; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng ngày càng được nâng cao.

A A

. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng

Tỉnh đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường sự lãnh đạo của các cơ quan pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; giao Ban Nội chính Tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi đôn đốc việc xử lý. 

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thanh Tráng: tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thanh, kiểm tra góp phần ngăn chặn, từng bước loại bỏ dần các điều kiện, cơ hội làm phát sinh tham nhũng trên nhiều lĩnh vực và trong các ngành các cấp đặc biệt là các ngành, lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, đất đai... thường xuyên tiếp xúc trực tiếp, giải quyết những quyền lợi chính đáng của nhân dân. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.nhằm giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách phát luật về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch trong các hoạt động; kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân; xây dựng quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác... được triển khai toàn diện và tích cực hơn.

Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ 3: Bài học kinh nghiệm

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng.

. Đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ tỉnh An Giang quan tâm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Ngay từ đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các cấp ủy, cơ quan, chính quyền địa phương đã tập trung triển khai thực hiện công tác phòng, chống, nhất là các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Kiện toàn tổ chức của Tổ kiểm tra công vụ nhằm tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm và thông báo công khai các trường hợp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng; công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của các cá nhân, tổ chức về vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Nổi bật, Ban cán sự Đảng  UBND tỉnh, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước. Công tác kiểm tra, thanh tra được tăng cường, kịp thời phát hiện chuyển vụ việc có dấu hiệu sai phạm về kinh tế - tham nhũng đến cơ quan Điều tra để làm rõ; đồng thời, các ngành pháp luật cũng đã tích cực vào cuộc để điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được duy trì, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lúi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua đó, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, tính tiên phong, gương mẫu về nhận thức và hành động cụ thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức,viên chức và nhân dân.

 Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được tiếp tục thực hiện. Việc nắm tình hình sử dụng tải sản công, tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng trái quy định trong dịp Tết được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện công khai, minh bạch về mọi hoạt động tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đầu năm.

Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới, nhất là phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng. Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, giúp định hướng tốt dư luận xã hội và cũng thể hiện sự công khai, minh bạch của Đảng, nhà nước trong xử lý tham nhũng. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực đồng hành cùng cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; có nhiều tin, bài về công tác phòng, chống tham nhũng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, nhà nước ta.

Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện như: các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện việc phân cấp quản lý, sử dụng ngân sách, kinh phí, mua sắm, sửa chữa tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. theo dõi, nắm tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công, việc tặng quà, nhận quà tặng; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ 3: Bài học kinh nghiệm

Khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiểm tra, giám sát. Kịp thời kiên quyết xử lý tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành và siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức.

Những kết quả trên cho thấy, những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phấn chấn trong nhân dân. Và đây chính là nguồn động lực to lớn để Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa tỉnh đầu nguồn phát triển nhanh và bền vững, xứng tầm là 1 trong 4 tỉnh trọng điểm khu vực ĐBSCL.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

>> Kỳ 1: An Giang đứng đầu cả nước trong công tác phòng, chống tham nhũng

>> Kỳ 2: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật

>> Kỳ cuối: Giải pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả