Gần 100 cán bộ, đảng viên huyện Châu Thành được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị

28/02/2024 - 19:46

 - Ngày 28/2, Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đối tượng 5 năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết đến dự.

Quang cảnh buổi khai giảng

Gần 100 học viên tham gia lớp học sẽ được nghiên cứu, cập nhật kiến thức lý luận chính trị thông qua các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội; Xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh; Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; Đổi mới hệ thống chính trị của Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Một số chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay…

L.H