HĐND TX. Tịnh Biên thông qua nhiều nội dung quan trọng

30/05/2024 - 10:43

 - Ngày 30/5, HĐND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) khoá XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 17 (chuyên đề), để thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại kỳ họp

Lãnh đạo Thị uỷ, HĐND, UBND TX. Tịnh Biên tri ân những đóng góp của ông Trương Hữu Tiền cho sự phát triển của địa phương

Tại kỳ họp, HĐND TX. Tịnh Biên đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TX. Tịnh Biên khoá XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Trương Hữu Tiền, do nhận nhiệm vụ mới tại Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam.

Cùng với đó, thông qua Nghị quyết phê chuẩn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã…

THANH TIẾN