Huyện Tịnh Biên nâng chất cải cách hành chính

24/01/2022 - 05:58

 - Thời gian qua, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, huyện miền núi này đặc biệt quan tâm đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ hành chính công.

A A

Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Lâm Văn Bá thông tin, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện ban hành Kế hoạch 21/KH-UBND về CCHC năm 2021 và đề ra nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính... Đến nay, các cơ quan, ban, ngành toàn huyện hoàn thành 30/30 đầu công việc đề ra.

Trong mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, UBND huyện ban hành Kế hoạch 163/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021. Đến nay, tất cả phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, đoàn thể và UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành 50% kế hoạch đề ra.

Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, đã có 100% cơ quan cấp huyện, xã ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành (iOffice) có sử dụng chữ ký số; 100% văn bản đến, đi được trao đổi trên phần mềm; 100% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND xã, thị trấn sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử của tỉnh; đảm bảo 100% thiết bị, đường truyền và bố trí cán bộ trực phòng họp trực tuyến khi có cuộc họp; bảo quản, vận hành phòng họp trực tuyến cấp huyện, xã…

Tịnh Biên tích cực triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số năm 2022.

Theo ông Lâm Văn Bá, UBND huyện Tịnh Biên xây dựng Kế hoạch phát triển hạ tầng số đáp ứng nhu cầu triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số năm 2022. Hiện nay, huyện bước đầu triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ ngành, địa phương và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, phát triển hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Địa phương dự kiến tổ chức tập huấn trong năm 2022 để thực hiện hiệu quả hơn.

Hiện nay, huyện Tịnh Biên cung cấp dịch vụ công trực tuyến, với 240 TTHC cấp huyện (87 thủ tục mức độ 3 và 153 thủ tục mức độ 4). Với cấp xã, có 10 thủ tục mức độ 3 và 34 thủ tục mức độ 4 được thực hiện. Đồng thời, hệ thống phần mềm “một cửa” từ tỉnh, huyện, xã thông suốt trong việc tra cứu và gửi hồ sơ.

Đến nay, huyện có 100% đơn vị cấp xã triển khai ứng dụng phần mềm “một cửa”. Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên nên công tác CCHC đạt được kết quả khá tốt, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của nhân dân. Các nhiệm vụ tỉnh giao trong kế hoạch CCHC năm 2021 đều được triển khai tốt và hoàn thành đúng thời gian quy định.

 Trong năm 2021, cơ chế "một cửa" ổn định ở cấp huyện và cấp xã. Đây là nỗ lực rất lớn của địa phương để thực hiện yêu cầu công khai, minh bạch và công bằng trong giải quyết TTHC liên quan đến công dân. Lãnh đạo UBND các cấp giám sát, quan tâm kiểm tra giải quyết TTHC, nhằm tránh tình trạng quan liêu, tham nhũng, uốn nắn kịp thời hành vi thiếu tôn trọng, gây phiền hà cho người dân. Các mô hình, sáng kiến hay được áp dụng rộng rãi trên địa bàn huyện, mang lại sự hài lòng cao cho người dân.

Tuy nhiên, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn nhiều hạn chế. Đa số cán bộ thuộc bộ phận “một cửa” phải hướng dẫn từng bước hoặc thao tác thay cho người dân. Các xã, thị trấn chưa quan tâm nhiều việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, chưa chủ động thực hiện kế hoạch của huyện. Hệ thống mạng Internet, thiết bị máy tính sử dụng lâu năm chưa được sửa chữa, thay thế đồng bộ, nên thường gặp lỗi, chậm tiến độ và mất an toàn thông tin mạng khi vận hành.

Năm 2022, UBND huyện Tịnh Biên tiếp tục thực hiện kế hoạch CCHC theo Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác CCHC, kiểm tra công vụ trong toàn huyện, đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, xã, thị trấn, nhằm nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, triển khai Kế hoạch giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) huyện Tịnh Biên năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; áp dụng chương trình Tabmis vào hệ thống thu - chi ngân sách địa phương; chương trình phần mềm kế toán ngân sách xã; phần mềm quản lý công sản… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND huyện Tịnh Biên yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và xã, thị trấn phải triển khai đồng bộ, hiệu quả quyết định, kế hoạch của huyện về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kiến trúc chính quyền điện tử trong công việc, nhất là giải quyết TTHC, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

THANH TIẾN