Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 TX. Tịnh Biên

09/06/2023 - 14:01

 - Ngày 9/6, Ban Chỉ đạo 35 TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo 35 TX. Tịnh Biên sơ kết 5 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

Giai đoạn 2018-2023, Ban Chỉ đạo 35 TX. Tịnh Biên đã tích cực thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường tuyên truyền và phản tuyên truyền làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Kế hoạch 90-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cho 4.045 đảng viên toàn thị xã.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt và lồng ghép với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW (khoá XI, khóa XII), Kết luận 21-KL/TW (khoá XIII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 TX. Tịnh Biên sẽ bám sát chỉ đạo, định hướng, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang; tiếp tục tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng động của các thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã. Tăng cường quản lý, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý thông tin, tài khoản xấu độc trên không gian mạng; tích cực sử dụng mạng xã hội đăng tải và chia sẻ các tin, bài, hình ảnh, video clip nhằm lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực, chính thống…

THANH TIẾN