Ngày 19/4, diễn ra kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

16/04/2024 - 10:27

 - Thường trực HĐND tỉnh An Giang đã thông báo quyết định triệu tập kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Kỳ họp khai mạc vào 8 giờ, ngày 19/4/2024, tại Hội trường UBND tỉnh.

Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua nhiều nghị quyết HĐND phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo yêu cầu thực tế tại địa phương. Nghị quyết thuộc các lĩnh vực, như: điều chỉnh nghị quyết về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh năm 2024; Quy định mức thu phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 – 2024; phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2023 – 2024…

Đồng thời, miễn nhiệm Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

GIA KHÁNH