Ra mắt mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự Khu du lịch núi Cấm”

25/10/2019 - 07:52

 - UBND huyện Tịnh Biên vừa ra mắt mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Khu du lịch núi Cấm”.

A A

Việc ra mắt mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT Khu du lịch núi Cấm” nhằm nắm chắc tình hình ANTT tại địa bàn, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và địa phương trong việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả hoạt động xây cất am, miếu thờ và hoạt động tuyên truyền, thuyết giảng đạo trái phép trên núi Cấm; đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông tại khu du lịch; nâng cao công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân và du khách nâng cao ý thức cảnh giác…

THANH TIẾN