Tân Châu sau 15 năm lên thị xã

07/07/2024 - 07:20

 - Sau 15 năm thành lập thị xã, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, điều hành năng động của UBND, giám sát chặt chẽ của HĐND, sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn, tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân.

Kinh tế phát triển

Năm 2024 đánh dấu sự kiện trọng đại khi Tân Châu tròn 15 năm thành lập thị xã. Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX. Tân Châu đã chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất để thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, KTXH trên địa bàn chuyển biến tích cực, thế mạnh kinh tế biên giới được phát huy. Thị xã tập trung phát triển kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; từng bước phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng xanh - sạch, hiện đại.

Giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) giai đoạn 2020 - 2023 thực hiện đạt 28.661 tỷ đồng, đạt 70,15% so với nghị quyết đại hội (tăng bình quân 6,09%). Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản 10.870 tỷ đồng, đạt 77,69% so nghị quyết đại hội; khu vực công nghiệp thực hiện 13.676 tỷ đồng, đạt 65,47% so nghị quyết đại hội.

Những năm qua, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, góp phần làm cho diện mạo thị xã ngày càng khang trang

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực I chiếm 19,43%, khu vực II chiếm 19,95%, khu vực III chiếm 60,62%. Thu nhập bình quân đầu người (năm 2023) trên 68 triệu đồng/người/năm, tăng 1,2 lần so năm 2020.

“Có được kết quả đó là do ngay từ đầu nhiệm kỳ, ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung trí tuệ, sâu sát với thực tiễn, ban hành 3 nghị quyết, 5 chương trình hành động để tập trung lãnh đạo phát triển KTXH; giữ vững quốc phòng - an ninh. Ban chấp hành Đảng bộ phát huy trí tuệ của tập thể, sự đồng thuận của Nhân dân, sự nỗ lực của các cấp, ngành trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên địa bàn” -  Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Trương Hồng Sơn chia sẻ.

Những năm qua, thị xã đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản, đồng thời tập trung phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; từng bước phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH, nên hạ tầng phục vụ sản xuất từng bước được hoàn thiện, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy.

Vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định

“Có thể khẳng định, nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mà bộ mặt của thị xã được khang trang như ngày nay. Mạng lưới giao thông được kết nối liên vùng, các đường nội thị được thực hiện theo phương châm “Đại lộ đại phú, tiểu lộ tiểu phú”. Việc này giúp cho việc đi lại thuận tiện, hàng hóa lưu thông nhanh chóng, không gian đô thị được mở rộng, chúng tôi hết sức phấn khởi” - bà Trịnh Thị Lan (phường Long Châu) chia sẻ.

Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, giữ vững quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, Đảng bộ thị xã đã tập trung công tác lãnh đạo phát triển địa phương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả vượt bậc, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quá trình thực hiện nghị quyết tạo lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã hội.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao tính chiến đấu và tính thuyết phục. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ được chú trọng, tạo nguồn kế thừa cho nhiệm kỳ mới, nhất là ưu tiên cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng được chú trọng. Phương thức lãnh đạo của Đảng có bước đổi mới, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong đời sống xã hội. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến; các phong trào thi đua yêu nước được Nhân dân tích cực tham gia. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở, là nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; các chính sách về dân tộc, tôn giáo được quan tâm...

Từ đó, đã tạo dựng niềm tin và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân... Tân Châu đạt được nhiều kết quả quan trọng sau 15 năm thành lập thị xã là tiền đề quan trọng để thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh sau năm 2030.

“Vai trò lãnh đạo của Đảng tại địa phương đã được khẳng định và phát huy, thông qua việc các cấp ủy Đảng thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, như: Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất và nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân. Nhờ thực hiện tốt các nguyên tắc cơ bản này mà Đảng bộ nơi đây luôn được dân tin, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng Nhân dân tại địa phương” - ông Trần Văn Nam (cán bộ hưu trí phường Long Thạnh) chia sẻ.

 MINH HIỂN