Tập thể, cá nhân điển hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2015-2020

30/07/2020 - 05:43

 - Nhiệm kỳ 2015-2020, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Đảng bộ huyện Chợ Mới (An Giang) đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

A A

*Xã Long Kiến: tạo sự thống nhất ý chí và hành động của hệ thống chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Kiến nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Long Kiến đã giữ gìn đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất ý chí và hành động của hệ thống chính trị. Trong lãnh đạo, điều hành vừa đảm bảo yếu tố toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, xử lý linh hoạt nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc, quy định. Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân, tranh thủ các nguồn lực đầu tư.

Nền nông nghiệp cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững; đã chuyển dịch từ lúa sang màu và cây ăn trái được 304,67ha, góp phần nâng giá trị sản xuất cây lúa bình quân đạt 112,5 triệu đồng/ha; cây màu 360 triệu đồng/ha; cây ăn trái 326,25 triệu đồng/ha. Xây dựng 2 mô hình ứng dụng công nghệ cao với tổng kinh phí đầu tư trên 300 triệu đồng. Thương mại-dịch vụ phát triển về quy mô và ngành nghề, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 7,56%/năm.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,77% (giảm 5,25% so đầu nhiệm kỳ). Triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội. Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn theo hướng đạt chuẩn, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác vận động quần chúng đạt kết quả, nhân dân đóng góp hơn 11 tỷ đồng xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, làm động lực thúc đẩy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền.

*Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Điền A: phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Điền A Lê Thanh Hải

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Điền A, ông Lê Thanh Hải đã cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và Thường trực UBND xã lãnh, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng; thương mại-dịch vụ phát triển quy mô và ngành nghề hoạt động; tập trung huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 35 triệu đồng/người/năm vào năm 2015 lên 55,6 triệu đồng/người/năm vào năm 2019. Văn hóa - xã hội phát triển tích cực, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết. Giáo dục và đào tạo phát triển mạnh về chất lượng. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề, công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực; các hoạt động bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công được thực hiện tốt.

Ông Hải cùng hệ thống chính trị xã thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao phấn đấu đạt vào cuối năm 2020 (dù không được chọn trong lộ trình thực hiện của huyện). Đồng thời, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt, luôn giữ vững đoàn kết nội bộ và quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; được Huyện ủy công nhận trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; riêng năm 2019 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được khen thưởng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

HẠNH CHÂU