Những ngôi mộ gió ở Lý Sơn (phần 1)

Phóng sự 15-01-2023

 - Từ hơn 200 năm trước, cù lao Ré đã sản sinh ra đội hùng binh Hoàng Sa, tuân lệnh chúa Nguyễn, giăng bườm ra khơi, khẳng định chủ quyền của nước nhà.

Gửi