Vĩnh Trung phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

08/06/2020 - 06:33

 - Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Vĩnh Trung (Tịnh Biên, An Giang) xác định sẽ tập trung vào các khâu đột phá nhằm phát huy nội lực trong chặng đường phát triển. Trong đó, địa phương tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM).

A A

Thành tựu từ nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Trung đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện vượt 9/12 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh tiếp tục đạt những kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được củng cố và phát huy.

Về nhiệm vụ phát triển KTXH, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các giống lúa có chất lượng cao gắn với ứng dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất. Đặc biệt, địa phương đã hình thành mới mô hình trồng xoài tiết kiệm nước với diện tích 1ha và mô hình liên kết sản xuất giống lúa chất lượng cao có diện tích 169ha, quan tâm khôi phục giống lúa Nèang Nhen với diện tích 25ha... trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Cán bộ, đảng viên xã Vĩnh Trung nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Vĩnh Trung đã đạt 11/19 tiêu chí và 38/49 chỉ tiêu theo Quyết định số 3379/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Với quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, Vĩnh Trung đã thực hiện đạt 20/26 chỉ tiêu không cần vốn và 18/23 chỉ tiêu cần vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, địa phương khai thác có hiệu quả lợi thế thương mại - dịch vụ, phát triển tiểu thủ công nghiệp với các đặc sản ẩm thực, như: bánh canh Vĩnh Trung, cháo bò, khô nhái Vĩnh Trung cùng các sản phẩm từ cây thốt nốt. Các lĩnh vực về giáo dục và đào tạo, y tế toàn dân, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giảm nghèo bền vững… đều đạt được kết quả quan trọng.

Công tác an sinh xã hội có nhiều hoạt động thiết thực, như: xây dựng mới 92 căn nhà cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Trong đó có 18 căn nhà Tình nghĩa; 74 căn nhà cho hộ nghèo... với kinh phí trên 6,5 tỷ đồng. Địa phương thực hiện kịp thời, đúng đối tượng được thụ hưởng các chính sách theo Quyết định số 62 và Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ máy chính quyền được nâng cao. HĐND xã đã kịp thời cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri vào kế hoạch phát triển KTXH địa phương.

Công tác lãnh đạo, điều hành của UBND xã chuyển biến theo hướng linh hoạt, hiệu quả, đúng pháp luật và sát với thực tiễn. Hệ thống Khối vận của xã được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, công tác rà soát số lượng và chất lượng đoàn viên, hội viên luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Nỗ lực cho chặng đường phía trước

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Trung xác định sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cụ thể, Đảng ủy xã tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy nội lực trong xây dựng NTM theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau” và ưu tiên thực hiện các tiêu chí không cần vốn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước… trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Trung xác định các khâu đột phá trên chặng đường xây dựng NTM tại địa phương là thực hiện chỉnh trang phum, sóc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong đó, địa phương nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng/người/năm; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 4.500ha, trong nhiệm kỳ phấn đấu chuyển dịch 100ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và cây ăn trái; thu ngân sách trên địa bàn đạt 7,1 tỷ đồng; phấn đấu thành lập mới 1 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm...

Để hoàn thành các mục tiêu trên, xã Vĩnh Trung ưu tiên nhiệm vụ phát triển kinh tế lấy trọng tâm là nông nghiệp. Đẩy mạnh việc đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu và thích ứng nhu cầu thị trường. Phát huy vai trò là “mắc xích” quan trọng trong thế mạnh phát triển du lịch của huyện như Khu du lịch núi Cấm và rừng tràm Trà Sư. Tạo môi trường phát triển thông thoáng cho các loại hình kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ; ưu tiên khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả, chất lượng giám sát của HĐND, năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện của UBND xã. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy dân chủ cơ sở, vai trò giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN xã và các đoàn thể.

Với những thành tựu đạt được trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Trung nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết, từng bước tận dụng thế mạnh, phát huy nguồn lực, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

THANH TIẾN