Xây dựng xã hội học tập ở vùng biên giới

18/06/2024 - 06:26

 - Giai đoạn 2019 - 2024, Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã tập trung phát triển phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên toàn thị xã. Qua đó, mang lại những kết quả thiết thực, góp phần cho sự nghiệp giáo dục địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá cho biết: “Sau khi Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 31-CT/TU của Tỉnh ủy An Giang được triển khai, công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thị xã đạt những kết quả tích cực. Mạng lưới hội khuyến học từ cấp thị xã đến cơ sở và dưới cơ sở thường xuyên được quan tâm, củng cố về tổ chức, nhân sự, đảm bảo quy chế tổ chức và hoạt động. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, thành viên trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra hàng năm và cả giai đoạn 2019 - 2024”.

Theo Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá, toàn thị xã hiện có 14 hội khuyến học cấp xã, phường, 70 ban khuyến học, 156 chi hội khuyến học với 22.667 hội viên, trong đó, có 69 chi hội khuyến học giáo dục. Đồng thời, có 14.932 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” đạt tỷ lệ 48,95%; 14 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 25 “Cộng đồng học tập và 45 “Đơn vị học tập”.

“Đến nay, toàn thị xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục cấp tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Trong năm 2023, ngành giáo dục thị xã tổ chức 15 lớp dạy xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, với 228 học viên.

Các trung tâm học tập cộng đồng tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho người dân; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các vấn đề hữu ích cho đời sống Nhân dân” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá thông tin thêm.

Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên tích cực huy động nguồn lực cho công tác khuyến học - khuyến tài

Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 31-CT/TU của Tỉnh ủy, nhận thức về chủ trương, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trong cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào khuyến học - khuyến tài phát triển đa dạng, phong phú về hình thức lẫn nội dung.

Đội ngũ cán bộ hội khuyến học là những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, thể hiện cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nên nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã.

Tuy nhiên, tại một vài địa phương, sự phối hợp, tham gia của các ngành, đoàn thể còn thiếu đồng bộ, chưa phát huy được hiệu quả trong phong trào. Nội dung, chương trình hoạt động của một số trung tâm học tập cộng đồng còn hạn chế. Nhiều địa phương quản lý việc tổ chức học tập, giáo dục nghề nghiệp chưa đạt kết quả như mong muốn, công tác xây dựng và phát triển “Dòng họ học tập” diễn ra còn chậm….

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, UBND TX. Tịnh Biên yêu cầu Hội Khuyến học thị xã phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của mọi người trong việc tham gia học tập thường xuyên, học liên tục và học suốt đời để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thị xã.

Chủ tịch Hội Khuyến học TX. Tịnh Biên Nguyễn Văn Sơn thông tin: “Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ phong trào xây dựng xã hội học tập với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Đặc biệt, sẽ tích cực kết hợp 3 môi trường giáo dục “nhà trường - gia đình - xã hội”, đề cao việc trọng dụng người tài, tôn vinh các gương sáng về hiếu học, điển hình về vượt khó vươn lên trong học tập. Nhân rộng các mô hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”… Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thị xã”.

Cùng với đó, Hội Khuyến học thị xã tích cực thu hút mọi lực lượng trong xã hội cùng tham gia đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đào tạo trên địa bàn thị xã. Tăng cường sự cộng tác, cộng đồng trách nhiệm giữa các ngành, đơn vị, địa phương để cùng hoàn thành các mục tiêu cụ thể về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh cùng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng xã hội học tập, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội.

“Chúng tôi tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Trên cơ sở chủ trương của Trung ương, của tỉnh, các cấp chính quyền từ thị xã tới cơ sở cần xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phù hợp định hướng phát triển địa phương giai đoạn 2021 - 2030, cùng nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, để làm cơ sở nâng cao chất lượng học tập, đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá xác định.

THANH TIẾN