Các đối tượng hợp thức hoá 1.475 tỷ đồng “tiền bẩn” thành tiền sạch như thế nào?

Các đối tượng hợp thức hoá 1.475 tỷ đồng “tiền bẩn” thành tiền sạch như thế nào?