Ðề cao trách nhiệm, quyết tâm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

28/01/2021 - 07:39

An Giang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với các giải pháp, chủ động, sáng tạo.

A A

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Văn kiện Ðại hội XIII đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Ðảng về tổ chức được thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Ðảng bộ tỉnh An Giang đã triển khai công tác này như thế nào?

Ðồng chí Võ Thị Ánh Xuân: An Giang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với các giải pháp, chủ động, sáng tạo. Từ năm 2008 An Giang là một trong số ít tỉnh, thành phố mạnh dạn triển khai thí điểm và duy trì đến nay tất cả 888 khóm, ấp thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp. Ðến hết nhiệm kỳ, có 132 trong số 156 xã, phường, thị trấn và 4 trong số 11 đơn vị cấp huyện có bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cùng cấp. Việc thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cùng cấp đã tạo sự thống nhất cao trong việc xây dựng và đề ra chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở; công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả, giảm đầu mối, cấp trung gian, giảm biên chế, giảm chi phí hành chính và phát huy tính kịp thời, hiệu quả trong giải quyết công việc; khắc phục được tình trạng trông chờ, ỷ lại và đùn đẩy trách nhiệm, thiếu thống nhất, thậm chí mất đoàn kết giữa bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND cùng cấp.

Công tác cán bộ được chú trọng và có nhiều đổi mới, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Ðẩy mạnh phân cấp quản lý, thực hiện quy trình công tác cán bộ chặt chẽ, dân chủ, minh bạch. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh (toàn tỉnh hiện có bốn phó giáo sư, 83 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, 1.400 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I). Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 87.724 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đào tạo, bồi dưỡng (87.608 lượt đào tạo trong nước và 116 lượt đào tạo ở nước ngoài), cơ bản đáp ứng yêu cầu trước mắt và chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài, tăng cường sử dụng, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ và củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương, đơn vị. Các cấp ủy tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đảng viên. Phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý sai phạm của các tổ chức cơ sở đảng. Công tác kết nạp đảng viên chú trọng về chất lượng, đồng thời, rà soát, phân loại, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng.

PV: Tăng cường xây dựng Ðảng về cán bộ là một yêu cầu quan trọng trong thời kỳ mới. Ðảng bộ tỉnh An Giang đã triển khai các giải pháp gì để phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên thưa đồng chí?

Ðồng chí Võ Thị Ánh Xuân: Tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 12-1-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm tạo môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo và cống hiến có hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng những đảng viên ưu tú, có triển vọng, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên gia của các ngành kinh tế mũi nhọn; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống lạm quyền, chạy chức, chạy quyền...; phát huy vai trò tích cực của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.

Tiếp tục xác định công tác xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Ðảng đối với Nhà nước và xã hội, nhất là khơi dậy khát vọng phát triển, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm mạnh mẽ hơn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để vượt qua khó khăn, thách thức, tạo đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo Nhân Dân