Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19

29/03/2020 - 09:09

Ở Ấn độ tất cả mọi người dân đều phải tuân thủ "khoảng cách an toàn" chống dịch Covid-19, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.

A A

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 1

Mùa hàng phải đứng đúng điểm khoảng cách an toàn.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 2

Bất kỳ cửa hàng nào cũng phải áp dụng khoảng cách an toàn mùa dịch.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 3

Mọi người dân đều phải chấp hành đúng khoảng cách an toàn.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 4

Luôn có người giám sát về khoảng cách an toàn ở mọi nơi.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 6

Hàng rong cùng phải đảm bảo khoảng cách an toàn.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 7

Mỗi người đều phải đứng trong ô đã quy định.

Ấn Độ áp dụng "khoảng cách an toàn" để phòng chống dịch Covid-19 - 8

Ai cũng phải thực hiện, kể cả những người giám sát.

Theo Dân Việt