An Giang chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

29/11/2023 - 06:22

 - Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, nền nếp ở tất cả các cấp, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết đại hội đề ra và tạo được những chuyển biến tích cực.

Xây dựng Đảng toàn diện

Nửa nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh An Giang ghi nhận sự lãnh, chỉ đạo một cách quyết liệt, bài bản, sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong nhiều lĩnh vực, rõ nét nhất là trong việc chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhanh chóng đi vào cuộc sống, sớm hiện thực các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng; bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu trong toàn Đảng bộ và của từng cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các cấp ủy Đảng kịp thời quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được tăng cường, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội được đẩy mạnh, góp phần định hướng kịp thời tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và các kết luận, quy định của Trung ương được các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc, bài bản, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, nửa nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, tạo bước chuyển mới trong nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến cho biết, thời gian qua, công tác cán bộ có bước đổi mới, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, quy định. Trên cơ sở nhận xét, đánh giá cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhiệm kỳ và hàng năm, bám sát tiêu chuẩn chức danh cán bộ; thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ theo quy định của Bộ Chính trị trong đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ thuộc diện quản lý theo đề án nhân sự đại hội, đồng thời kiện toàn các vị trí còn khuyết theo số lượng quy định, với 361 cán bộ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thể hiện tinh thần quyết tâm trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với 17 tổ chức Đảng (khiển trách 11, cảnh cáo 6) và 282 đảng viên (khiển trách 197, cảnh cáo 63, cách chức 15, khai trừ 7); ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức Đảng (khiển trách) và 154 đảng viên (khiển trách 64, cảnh cáo 45, cách chức 2, khai trừ 43). Qua đó, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; xử lý và đề nghị xử lý những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm với tinh thần nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, đổi mới chất lượng hoạt động và phương pháp tiếp cận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội góp phần phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong nội bộ và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với những kết quả đạt được, cùng quyết tâm và nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên tin rằng, Đảng bộ tỉnh sẽ đạt được những kết quả quan trọng trong nửa nhiệm kỳ còn lại, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

THU THẢO