An Giang khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

02/04/2024 - 06:07

 - UBND tỉnh An Giang ban hành kế hoạch tổ chức khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, để thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản phù hợp tình hình thực tế, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản.

Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Theo UBND tỉnh An Giang, các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định 761/QĐ-UBND, ngày 5/4/2018 về việc phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do sự phát triển kinh tế của tỉnh nên cần phải rà soát danh mục, diện tích liên quan tới vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản để xem xét điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế và theo đúng các quy định về khoáng sản.

Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung khu vực cấm hoạt động khai thác cát, sỏi, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông được thực hiện định kỳ 5 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về các khu vực theo quy định tại Điều 13, Nghị định 23/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Do đó, việc triển khai thực hiện khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung, khoanh định lại các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản phục vụ công tác quản lý hoạt động khoáng sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu, khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh làm cơ sở quản lý, nhằm bảo vệ các lợi ích kinh tế - xã hội, các công trình văn hóa - lịch sử, danh lam thắng cảnh, các công trình dân sự trọng điểm, các khu vực dành riêng cho quốc phòng - an ninh, tôn giáo… không bị xâm hại bởi hoạt động khoáng sản gây ra.

Xác định các đối tượng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo Điều 28, Luật Khoáng sản và các tiêu chí khoanh vùng khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực cấm hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông theo quy định tại Điều 13, Nghị định 23/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020 của Chính phủ để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung, khoanh định lại các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Thu thập tài liệu, cập nhật các thông tin liên quan làm cơ sở khoanh định các vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Khảo sát thực địa, đo đạc xác định tọa độ, vị trí những đối tượng phải bảo vệ làm cơ sở khoanh định, điều chỉnh, bổ sung; lập hồ sơ khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Lập bản đồ các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang tỷ lệ 1 : 100.000 và báo cáo thuyết minh.

Lập hồ sơ chi tiết các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; hoàn chỉnh hồ sơ “Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang” lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các bộ, ngành liên quan để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (thay thế Quyết định 761/QĐ-UBND, ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh).

Theo đó, bước 1, UBND tỉnh An Giang  giao Sở TN&MT chủ trì xây dựng kế hoạch khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Tư pháp, và các sở, ngành liên quan để làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian thực hiện đến ngày 26/3/2024.

Bước 2, Sở TN&MT chủ trì lựa chọn đơn vị đủ pháp lý, chức năng, năng lực để tiến hành lập đề cương, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang”. Tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian thực hiện đến ngày 20/4/2024.

Bước 3, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức lựa chọn đơn vị đủ pháp lý, chức năng, năng lực theo đúng quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ “Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang”. Thời gian thực hiện đến ngày 20/5/2024.

Bước 4, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ “Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang”; thời gian thực hiện đến ngày 30/8/2024. Bước 5, tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan, trình UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở TN&MT tổng hợp các ý kiến góp ý, thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ; thời gian thực hiện đến ngày 20/9/2024.

Bước 6, UBND tỉnh lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương có liên quan về kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở TN&MT tổng hợp các góp ý, thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Thời gian thực hiện đến ngày 20/10/2024. Bước 7, UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ Sở TN&MT thực hiện nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh, bổ sung khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

HỮU HUYNH