An Giang phát động phong trào thi đua năm 2020

05/02/2020 - 07:30

 - Năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2016-2020. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát động phong trào thi đua năm 2020: phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất và học tập, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước và các ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và hoàn thành các chỉ tiêu KTXH giai đoạn 2016-2020.

A A

Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Các hoạt động thi đua phải gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; phong trào “An Giang chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Nội dung phát động thi đua, tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016-2020); đổi mới phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, đều khắp. Phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác và tận dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, năng động sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước.

UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức phong trào thi đua góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KTXH của tỉnh năm 2020. Đến cuối năm 2020 có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đưa các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh tiếp cận các hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thu hút vốn đầu tư, từng bước hình thành các doanh nghiệp, phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu ứng dụng hiệu quả các chính sách đột phá về khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường mời gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; ưu tiên các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với quy hoạch và có khả năng tạo ra giá trị kinh tế cao. Tăng nhanh hàm lượng khoa học và công nghệ, tỷ trọng nội địa hóa trong sản phẩm công nghiệp.

Tỉnh triển khai thực hiện đề án phát triển thương mại biên giới, phát triển hệ thống logistics, xây dựng và phát triển thương hiệu gạo từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch An Giang trong và ngoài nước. Khai thác hợp lý các nguồn lực phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững. Chủ động thực hiện liên kết vùng trong phát triển du lịch, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch để tăng lượng khách du lịch đến An Giang...

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức 2 đợt thi đua ngắn hạn lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, đồng thời thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh cả năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU