Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-10 đến 31-10-2018

06/11/2018 - 15:47

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-10 đến 31-10-2018

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

5

5 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

507

498 (98,22%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

448

448 (100%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

141

66 (46,8%)

0

5

Sở Công thương

850

780 (91,76%)

0

6

Sở Xây dựng

24

13 (54%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

9

8 (88,89%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

50

50 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

2.836

2.111 (74%)

0

10

Sở Ngoại vụ

1

1 (100%)

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

14

9 (64,29%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

24

20 (83,33%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

27.815

27.815 (100%)

0

14

Sở Tài chính

27

27 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

77

77 (100%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

78.459

77.013 (99,43%)

0

17

Sở Tư pháp

9

9 (100%)

0

18

Sở Y tế

447

442 (98,88%)

0

19

Cục Hải quan

1.599

1.599 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

8

8 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

65

59 (90,77%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

45

45 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

129

129 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.837

1.962 (69,16%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

13

13 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

204

204 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

161

139 (86,34%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

17

17 (100%)

0

Phòng Tư pháp

293

293 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

31

31 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.358

1.358 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

62

62 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

125

125 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

70

70 (100%)

0

Phòng Kinh tế

19

19 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

6

6 (100%)

0

Phòng Tư pháp

467

467 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

57

57 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

664

664 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

156

156 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

32

32 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

31

31 (100%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

129

129 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

 574

574 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

77

77 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.378

1.122 (81,42%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

22

22 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

49

49 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

29

22 (75,86%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

71

71 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

92

92 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.351

1.838 (78,2%)

4 (0,2%)

Phòng LĐ-TB&XH

220

220 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

60

60 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

16

16 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

5

5 (100%)

0

Phòng Tư pháp

85

85 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

26

26 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

102

102 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.508

1.486 (98,54%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

78

78 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

56

56 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

33

33 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

263

263 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

21

21 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

139

139 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.258

1.715 (76%)

3 (0,3% )

Phòng LĐ-TB&XH

239

239 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

166

99 (60%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

53

44  (83%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

309

299 (97%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

87

87 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

4

4 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.931

1.931 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

119

119 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

51

51 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

50

50 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

151

151 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

37

37 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

94

94 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

509

274 (53,83%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

196

196 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

60

60 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

46

46 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

19

19 (100%)

0

Phòng Tư pháp

123

123 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

54

54 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

258

89 (34,5%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.553

1.268 (81,3%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

194

194 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

30

30 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

8

8 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

38

38 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

411

411 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

3

3 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

937

937 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

144

144 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

98

98 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

20

20 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

3 (100%(

0

Phòng Tư pháp

135

135 (100%)

0

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục-

Lĩnh vực giải quyết

Quy định thời gian xử lý HS

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày trả kết quả

Ngày trả HS

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Trình Thị Lâu

28a

12-7-2018

13-9-2018

28-9-2018

15

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND thị trấn Chợ Mới công khai chậm

2

Bùi Văn Nhu

63a

6-9-2018

28-9-2018

5-10-2018

7

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật sai sót kỹ thuật

3

Tô Văn Hoàng

28a

25-7-2018

30-9-2018

11-10-2018

11

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND thị trấn Chợ Mới công khai chậm

4

Phạm Hữu Lợi

61a

12-9-2018

27-9-2018

28-9-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do trích lục hồ sơ gốc để đối chiếu

5

Nguyễn Quốc Phương

44a

13-9-2018

4-10-2018

9-10-2018

3

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do trích lục hồ sơ gốc để đối chiếu

6

Trần Trung Dũng

44a

14-9-2018

5-10-2018

8-10-2018

3

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do trích lục hồ sơ gốc để đối chiếu; Phòng ĐKCGCN trễ do thẩm định trình ký trễ

7

Nguyễn Thị Phượng

44a

4-10-2018

25-10-2018

26-10-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do trích lục hồ sơ gốc để đối chiếu

Trong tháng 10-2018, đối với cấp sở, ngành tỉnh, không có HS trễ hạn. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, huyện Chợ Mới có 3 HS trễ hạn, huyện Châu Phú có 4 HS trễ hạn (đều của người dân, có thống kê, đánh giá).

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)