Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-7 đến 31-7-2018

06/08/2018 - 14:09

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-7 đến 31-7-2018

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

13

13 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

468

455 (97,22%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

343

328 (95,6%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

130

75 (57,7%)

0

5

Sở Công thương

744

696 (93,54%)

0

6

Sở Xây dựng

21

18 (86%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

7

7 (100%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

63

63 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

3.285

2.694 (82%)

0

10

Sở Ngoại vụ

1

1 (100%)

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

16

13 (81,25%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

12

10 (83,33%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

21.923

21.923 (100%)

0

14

Sở Tài chính

43

43 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

77

48 (62%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

41.552

40.611 (97,74%)

2 (0,005%)

17

Sở Tư pháp

3

3 (100%)

0

18

Sở Y tế

359

311 (86,63%)

0

19

Cục Hải quan

1.536

1.536 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

12

12 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

146

146 (100%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

81

81 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

182

182 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.198

2.382 (74,48%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

13

13 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

184

184 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

178

156 (87,64%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

18

18 (100%)

0

Phòng Tư pháp

45

45 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

61

61 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

5

5 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.280

1.280 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

56

56 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

105

105 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

52

52 (100%)

0

Phòng Kinh tế

0

0

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

413

413 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

56

56 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

810

810 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

172

172 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

36

36 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

49

49 (100%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

178

178 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

 545

545 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

6

6 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.317

1.063 (80,71%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

37

37 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

48

48 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

15

13 (86,67%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

116

116 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

74

74 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.048

 1.497 (73,1%)

6 (0,4%)

Phòng LĐ-TB&XH

128

128 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

387

387 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

13

13 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

21

21 (100%)

0

Phòng Tư pháp

56

56 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

84

84 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

155

155 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.417

1.366 (96,4%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

64

64 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

60

60 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

24

24 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

280

280 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

34

34 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

174

174 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.236

1.681 (75,18 %)

14 (0,82% )

Phòng LĐ-TB&XH

270

270 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

92

92 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

20

   17 (85%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

3  (100%)

0

Phòng Tư pháp

342

342 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

88

88 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

4

4 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.775

1.775 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

161

161 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

61

61 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

30

30 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

30

30 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

38

38 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

70

70 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

413

277 (67,07%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

59

59 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

43

43 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

105

105 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

148

148 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

30

30 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

254

144 (56,7%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.337

1.084 (81,8%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

171

171 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

40

40 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

0

0

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

5

5 (100%)

0

Phòng Tư pháp

19

19 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

448

448 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

7

7 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

946

946 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

173

173 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

58

58 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

16

16 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

237

237 (100%)

0

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục-

Lĩnh vực giải quyết

Quy định thời gian xử lý HS

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày trả kết quả

Ngày trả HS

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Trần Thị Anh Đào

Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh

21-5-2018

30-6-2018

5-7-2018

5

Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh)

Gởi Trung tâm y tế TX. Bến Cát (Bình Dương) giám định hộ chi phí khám chữa bệnh

2

Lê Tuấn Kiệt

Cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả

31-5-2018

14-6-2018

27-6-2018

13

Phòng Giám định BHYT

(BHXH tỉnh)

Gởi BHXH TP. Hồ Chí Minh giám định hộ chi phí khám chữa bệnh

3

Nguyễn Văn Thạnh

44b

6-4-2018

12-7-2018

13-7-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do chủ sử dụng chưa cắm mốc ranh

4

Hồ Thị Phi

28a

8-5-2018

2-7-2018

3-7-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do chủ sử dụng chưa cắm mốc ranh; Phòng TNMT trễ do cán bộ thẩm định, trình ký đi công tác

5

Nguyễn Hồng Lăng

28a

31-5-2018

24-7-2018

25-7-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do chủ sử dụng chưa cắm mốc ranh; UBND xã trễ do cán bộ xác minh đi công tác

6

Tăng Chí Hiếu

44a

11-6-2018

2-7-2018

3-7-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do trích lục HS gốc để đối chiếu

7

Bùi Văn Khiêm

tách thửa

19-6-2018

9-7-2018

10-7-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do vắng chủ giáp ranh

8

Lê Văn Sĩ

53a

13-7-2018

19-7-2018

20-7-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Phòng TNMT trễ do cán bộ thẩm định, trình ký đi công tác

9

Nguyễn Văn Trường

30a

8-3-2018

27-6-2018

9-7-2018

12

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Kiến Thành công khai chậm

10

Trương Thị Ràng

28a

23-3-2018

29-6-2018

10-7-2018

11

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Kiến Thành công khai chậm

11

Lê Văn Sĩ

28a

24-4-2018

21-6-2018

18-7-2018

27

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật đo đạc chậm

12

Dương Văn Phô

28a

19-5-2018

12-7-2018

18-7-2018

6

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Hòa An công khai trễ

13

Trương Văn Nam

28a

15-5-2018

6-7-2018

18-7-2018

12

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Kiến Thành công khai trễ

14

Hà Thị Phượng

18a

15-6-2018

10-7-2018

18-7-2018

8

VPĐKĐ

Chợ Mới

Người dân nộp tiền SDĐ 50%

15

Bùi Văn Nhánh

31a

5-5-2018

18-7-2018

20-7-2018

2

VPĐKĐ

Chợ Mới

Người dân đăng báo chậm

16

Huỳnh Văn Chửng

62a

27-4-2018

28-6-2018

18-7-2018

20

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật có sai sót kỹ thuật

17

Nguyễn Thị Mỵ Châu

28a

1-6-2018

26-7-2018

30-7-2018

4

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Long Kiến công khai trễ

18

Trần Thị Kiều Lang

28a

18-5-2018

12-7-2018

30-7-2018

18

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Hòa An công khai trễ

19

Trần Phước Dầy

28a

18-5-2018

12-7-2018

30-7-2018

18

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Hòa An công khai trễ

20

Đoàn Văn Bẹ

29 (nhà)

23-5-2018

5-7-2018

31-7-2018

26

VPĐKĐ

Chợ Mới

Người dân bổ sung tường trình nguồn gốc nhà

21

Nguyễn Văn Lạc

20a

28-5-2018

9-7-2018

31-7-2018

22

VPĐKĐ

Chợ Mới

Người dân nộp thuế chậm

22

Nguyễn Thành Đạt

61c

25-6-2018

27-7-2018

31-7-2018

4

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật có sai sót kỹ thuật

Trong tháng 7-2018, đối với cấp sở, ngành tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh có 2 HS trễ hạn của người dân (có thống kê, đánh giá). Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, huyện Chợ Mới có 14 HS trễ hạn, huyện Châu Phú có 6 HS trễ hạn (đều của người dân, có thống kê, đánh giá).

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)