Châu Phú chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

29/10/2019 - 07:53

 - Căn cứ Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 2-8-2019 của Tỉnh ủy, huyện Châu Phú đã ban hành Kế hoạch số 95-KH/HU ngày 13-8-2019 để cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai đến bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra đúng quy định.

A A

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với huyện Châu Phú về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh về các bước chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Châu Phú (nhiệm kỳ 2020-2025), Phó Bí Thường trực Huyện ủy Châu Phú Lê Thị Kim Hồng cho biết, đến nay, Huyện ủy Châu Phú đã thành lập 3 tiểu ban giúp việc cho đại hội và các bộ phận giúp việc cho tiểu ban, xây dựng dự thảo chương trình làm việc cụ thể của mỗi tiểu ban. Đồng thời, dự thảo thông báo phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, với tổng số 268 đại biểu, gồm: 40 đại biểu đương nhiên và 228 đại biểu được bầu. Trong đó, khối xã, thị trấn 142 đại biểu (đại biểu đương nhiên 12, được bầu 130), khối cơ quan ban, ngành huyện 126 (đại biểu đương nhiên 28, được bầu 98).

Huyện ủy Châu Phú đã thống nhất chọn Đảng bộ xã Bình Mỹ và Chi bộ khối vận huyện tiến hành đại hội điểm trước ngày 31-1-2020 để rút kinh nghiệm; các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Bình Mỹ tiến hành đại hội trước ngày 31-12-2019. Theo đó, từ tháng 1 đến tháng 3-2020 sẽ tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; từ tháng 4 đến tháng 6-2020 tiến hành đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở; từ tháng 6 đến tháng 8-2020 tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện Châu Phú.

Để đại hội các cấp trên địa bàn huyện diễn ra thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở xác định đúng và đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và nhân sự. Đối với văn kiện trình đại hội, nội dung văn kiện phải đúng thực chất, đánh giá toàn diện, khách quan và phân tích được những hạn chế, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học thực tiễn có giá trị sâu sắc trong công tác lãnh, chỉ đạo cũng như trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, phải làm tốt công tác dự báo tình hình trước mắt và lâu dài để có giải pháp gợi mở hướng đi lên cho địa phương.

Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở tiến hành rà soát nhân sự và thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy vào đầu quý I-2020. Việc lựa chọn nhân sự phải chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phải quán triệt quan điểm cán bộ là gốc của mọi công việc, coi công tác cán bộ là khâu then chốt để rà soát cụ thể từng bước, chắc chắn, đúng quy trình, quy định. Nhân sự cấp ủy các cấp được chọn phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công việc làm căn cứ để đánh giá, sàng lọc. Cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp phải đảm bảo độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc được xác định là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng. Song song với công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú còn quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

MỸ LINH