Kỷ niệm 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2018)

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - nhìn từ sức mạnh chính trị - tinh thần

07/05/2018 - 19:03

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX, là chiến thắng của sức mạnh tổng hợp, cả sức mạnh vật chất và sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

A A

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Lòng yêu nước nồng nàn, sự thống nhất về tinh thần và chính trị của nhân dân và quân đội xung quanh Đảng và Chính phủ đã giúp chúng tôi vượt qua những thử thách khó khăn không thể tưởng tượng được và tạo những điều kiện về chính trị, kinh tế và quân sự để chiến thắng” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 8, tr. 55 - 56).

Sức mạnh chính trị - tinh thần của những con người làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được biểu hiện ở lòng yêu nước nồng nàn, ý thức giác ngộ chính trị, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ở tinh thần đoàn kết gắn bó, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi; ở ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh; ở tinh thần khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, ác liệt, hy sinh và ý chí chiến đấu kiên cường, quyết chiến, quyết thắng.

Sau nhiều đợt chỉnh huấn chính trị, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã được củng cố thêm một bước về lập trường giai cấp, từ đó đã nâng cao tinh thần quyết tâm, triệt để chấp hành mệnh lệnh, hăng hái xông ra mặt trận, xung phong nhận những nhiệm vụ khó khăn. Đi dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ đã trở thành phong trào cả ở vùng tự do và một số vùng tạm chiếm. Các đoàn dân công đã nô nức lên đường, bất chấp bom đạn, đường dài, đèo cao, suối sâu…, ngày đêm đưa lương thực, đạn dược đến Điện Biên Phủ.

Nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, thực hiện khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, các tầng lớp nhân dân đã hết lòng phục vụ tiền tuyến, đoàn kết chiến đấu bên cạnh Bộ đội, Công an. Tại tuyến lửa, nhân dân đã sát cánh chiến đấu với Bộ đội, Công an, lăn mình trong khói lửa tải gạo, tải đạn, tải thương.

Trên các tuyến đường ra trận, nhân dân đã ngày đêm lăn lộn làm đường, sửa đường dưới sự uy hiếp, đánh phá ác liệt của máy bay địch, ngay trên cả những quả bom đang chờ nổ. Tại các bệnh viện, trên đường tải thương, nhân dân đã tận tình chăm sóc thương binh như con em ruột thịt.

Sức mạnh chính trị - tinh thần của lực lượng vũ trang và nhân dân trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ được bắt nguồn từ đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta. Đó là đường lối lãnh đạo toàn dân làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đó là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời ra sức tranh thủ sự viện trợ của quốc tế.

Sức mạnh đó còn bắt nguồn từ sự quan tâm giáo dục, rèn luyện, động viên, cổ vũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trước giờ nổ súng, Bác đã gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ toàn chiến dịch: “Các chú sắp ra trận. Nhiệm vụ của các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang… Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới...” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2000, tập 7, tr. 265.)

Sự quan tâm giúp đỡ, động viên, cổ vũ của hậu phương đối với tiền tuyến cũng là một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh chính trị - tinh thần của những con người làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Tư (khóa II) đã đề ra chủ trương tiến hành cải cách ruộng đất, thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng” ngay trong kháng chiến.

“Nhờ có cải cách ruộng đất mà “tinh thần và lực lượng kháng chiến của hàng triệu nông dân được động viên mạnh mẽ…, sức chiến đấu của quân đội nhân dân được tăng lên chưa từng thấy… Cuộc vận động này đã góp phần quyết định vào chiến thắng Điện Biên Phủ” (Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng..., Nxb ST, H, 1972, tr. 17-18).

Để phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần, trong công tác chuẩn bị mọi mặt cho chiến dịch, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh chiến dịch đã tập trung sức tiến hành nhiều biện pháp, hình thức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Những biện pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị đã làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc ý nghĩa to lớn của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, trên cơ sở đó xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, hy sinh, quyết chiến, quyết thắng.

Kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần của lực lượng vũ trang nhân dân và của nhân dân ta trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, chúng ta cần tiếp tục xây dựng và củng cố tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, của nền an ninh nhân dân, chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Theo đó, cần quan tâm đến một số vấn đề chủ yếu sau đây:

 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, của các tổ chức chính trị - xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân và của toàn dân trong xây dựng và củng cố tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, của nền an ninh nhân dân, chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là xây dựng “thế trận lòng dân” trong thời kỳ mới.

Chăm lo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh và bền vững, đi đôi với bảo đảm cho nền kinh tế phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa; tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, không ngừng phát triển sức sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân, của lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là ở những vùng khó khăn, thiếu thốn, vùng căn cứ cách mạng trước đây, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, hải đảo.

Quan tâm giải quyết tốt những vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự đồng thuận xã hội rộng lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước trong xây dựng và củng cố nền quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, làm trong sạch bộ máy, trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc, dứt điểm các vụ việc tham nhũng nghiêm trọng gây hậu quả lớn nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Theo PGS.TS NGUYỄN VĨNH THẮNG (Công An Nhân Dân)