Chợ Mới đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

27/05/2019 - 07:32

 - Nhằm xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân - quốc phòng toàn dân, Công an huyện Chợ Mới phát động thi đua trong Công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2019.

A A

Qua thi đua nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đề cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Qua đó vận động, quy tụ mọi tổ chức, cá nhân và quần chúng trên địa bàn hưởng ứng "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” từ huyện đến cơ sở.

Cụ thể, Công an xã, bảo vệ dân phố quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới; các văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh, huyện về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Trong đó tập trung xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), trong cơ quan, doanh nghiệp (DN)...

 Xây dựng lực lượng Công an xã giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức, xây dựng và thực hiện phong trào, trọng tâm là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, DN và các tổ chức nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", tiến tới xây dựng lực lượng công an cơ sở ổn định về tổ chức, vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng tham mưu và khả năng giải quyết những vụ việc xảy ra tại địa bàn cơ sở. Phát động toàn lực lượng Công an xã và bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, DN đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, gắn với cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", đẩy mạnh phong trào "Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy". Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, mô hình "Camera an ninh" phòng, chống tội phạm ở các xã, thị trấn. Phấn đấu trên 80% ấp và số đầu mối trực thuộc cơ quan, DN, nhà trường được công nhận đạt chuẩn "An toàn về ANTT", không có xã, thị trấn, cơ quan, DN yếu kém, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Chợ Mới tiếp tục giữ vững ổn định. Công an từ huyện đến các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các biện pháp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến ANTT; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Năm 2018, Công an các xã, thị trấn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cảm hóa, giáo dục 1.214 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; giáo dục trở thành người tốt 542 đối tượng, đưa vào diện quản lý 272 đối tượng. Công an 18 xã, thị trấn tổ chức 284 hội nghị "Công an và bảo vệ dân phố lắng nghe ý kiến nhân dân" tại 142 ấp; tổ chức 6 buổi lấy ý kiến các ban, ngành, đoàn thể, có hơn 10.000 lượt quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên tham dự; phát 10.072 phiếu lấy ý kiến đóng góp, qua đó quần chúng nhân dân đóng góp 921 ý kiến cho lực lượng công an. Năm 2018, toàn huyện có 16/18 xã, thị trấn, 36 cơ quan, 6 DN, 91 nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT".

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU