Cội nguồn sức mạnh to lớn!

25/06/2021 - 05:16

Ngày 12-6-2021, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị số 05) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

A A

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, học tập Bác là học tập tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Do vậy, cần thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. “Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện chính bản thân mình” - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến yếu tố “làm theo”, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, chứ không phải nói suông, “thấm sâu vào tim óc đó mới là quan trọng”. Đồng thời, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin trong mọi hành động.

Để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thật sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, Tổng Bí thư lưu ý cán bộ, đảng viên: “Đừng nói một đằng làm một nẻo”. Theo đó, cần gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương. Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn thì càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể.

Trên một số diễn đàn, trang mạng xã hội, các thế lực chống phá, thù địch xuyên tạc rằng: “Sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam phát động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là do cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức, tham nhũng tràn lan, lấy hình ảnh cụ Hồ ra “làm bia” để đánh lừa chú ý của dư luận”; “Phát động học tập Bác cho vui vậy thôi chứ toàn báo cáo thành tích ảo, có ai học đâu”; “Những kẻ hô hào học Bác chỉ toàn bọn đạo đức giả”…

Thực tế, những giọng điệu rêu rao trên là hoàn toàn võ đoán, bịa đặt. Cùng với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, thời gian qua, với quyết tâm “đốt lò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng và nhà nước đã kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào. Việc học tập Bác hiện nay là kết hợp cùng lúc giữa “xây” với “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng, cấp bách.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sức mạnh của đảng viên, nhân dân, cùng hành động vì lợi ích chung của đất nước. Thời gian tới, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa thiết thực, tích cực góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, đóng góp vào mục tiêu phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945-2-9-2045), trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu”.

N.H