Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

19/01/2021 - 03:20

Đại hội Đảng XI thông qua những quvết sách của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

A A

Đại hội lần thứ XI của Đảng họp từ ngày 12 đến 19-1-2011, tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng./.

Theo Vietnam+