Đáp án đề thi môn Sử THPTQG 2019 - Tất cả các mã đề

27/06/2019 - 15:48

Đề thi THPT Quốc gia môn lịch sử năm 2019 có đáp án tất cả các mã đề 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 324.

A A

Mã đề: 301 - Tuyensinh247.com

1. C

2. D

3. D

4. B

5. B

6. D

7. D

8. D

9. C

10. D

11. A

12. A

13. B

14. A

15. B

16. C

17. B

18. B

19. D

20. A

21. D

22. B

23. A

24. A

25. D

26. D

27. B

28. A

29. A

30. D

31. A

32. C

33. B

34. A

35. D

36. A

37. D

38. B

39. A

40. B

Mã đề: 304 - Tuyensinh247.com

1. B

2. D

3. B

4. A

5. D

6. D

7. A

8. A

9. D

10. B

11. C

12. A

13. D

14. B

15. D

16. A

17. A

18. A

19. C

20. D

21. A

22. B

23. D

24. A

25. A

26. D

27. B

28. B

29. A

30. C

31. A

32. D

33. C

34. A

35. B

36. B

37. A

38. B

39. D

40. D

 Mã đề: 305 - Tuyensinh247.com

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B

6. A

7. D

8. A

9. A

10. B

11. B

12. C

13. D

14. C

15. A

16. C

17. A

18. B

19. D

20. C

21. A

22. D

23. D

24. D

25. A

26. B

27. C

28. A

29. C

30. A

31. C

32. C

33. C

34. D

35. C

36. B

37. B

38. D

39. C

40. D

 Mã đề: 306 - Tuyensinh247.com

1. A

2. A

3. A

4. C

5. D

6. D

7. C

8. D

9. D

10. A

11. A

12. D

13. D

14. A

15. B

16. D

17. C

18. D

19. A

20. A

21. C

22. A

23. C

24. B

25. C

26. D

27. C

28. C

29. A

30. D

31. C

32. D

33. A

34. C

35. D

36. A

37. A

38. A

39. B

40. C

Mã đề: 309 - Tuyensinh247.com

1. A

2. D

3. A

4. B

5. D

6. A

7. C

8. A

9. B

10. A

11. B

12. D

13. A

14. C

15. D

16. D

17. C

18. D

19. C

20. D

21. B

22. C

23. C

24. B

25. B

26. D

27. C

28. D

29. B

30. D

31. C

32. B

33. A

34. D

35. A

36. A

37. C

38. D

39. A

40. D

 Mã đề: 310 - Tuyensinh247.com

1. D

2. B

3. B

4. D

5. C

6. A

7. B

8. A

9. C

10. A

11. D

12. A

13. B

14. D

15. B

16. C

17. C

18. D

19. C

20 A

21. C

22. B

23. C

24. B

25. B

26. B

27. A

28. B

29. C

30. A

31. A

32. C

33. B

34. A

35. C

36. A

37. B

38. B

39. C

40. C

  Mã đề: 315 - Tuyensinh247.com

1. C 

2. D

3. B

4. B

5. C

6. A

7. C

8. D

9. B

10. C

11. A

12. C

13. B

14. C

15. C

16. C

17. B

18. D

19. D

20. D

21. C

22. B

23. A

24. D

25. D

26. C

27. B

28. D

29. A

30. D

31. A

32. C

33. B

34. B

35. D

36. A

37. B

38. D

39. B

40. C

 Mã đề: 319 - Tuyensinh247.com

1. C

2. A

3. A

4. A 

5. B

6. C

7. B

8. C

9. D

10. A

11. A

12. C 

13. A

14. B

15. A

16. B

17. A

18. B

19. A

20. D

21. A

22. C

23. D

24. C

25. B

26. C

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. B

33. D

34. C

35. A

36. D

37. A

38. C

39. D

40. C

 Mã đề: 324 - Tuyensinh247.com

1. B

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

7. B

8. B

9. D

10. B

11. A

12. A

13. D

14. D

15. A

16. C

17. C

18. D

19. D

20. B

21. D

22. D

23. C

24. C

25. D

26. B

27. A

28. C

29. A

30. B

31. C

32. A

33.

34. A

35. C

36.

37. C

38. D

39. B

40. A

Theo tuyensinh247.com