Đáp án đề thi THPTQG môn Địa 2019 - Tất cả các mã đề

27/06/2019 - 15:43

Tham khảo đáp án môn Địa THPT Quốc gia 2019 tất cả các mã đề: 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 324.

A A

Mã đề: 301  - Tuyensinh247.com

41. A

42. B

43. C

44. C

45. C

46. D

47. D

48. A

49. B

50. A

51. C

52. B

53. A

54. B

55. A

56. C

57. D

58. B

59. A

60. C

61. D

62. D

63. B

64. A

65. C

66. B

67. D

68. A

69. D

70. C

71. B

72. A

73. B

74. A

75. C

76. A

77. C

78. A

79. C

80. A

 Mã đề: 302 - Tuyensinh247.com

41.A

42.D

43.B

44.D

45.A

46.C

47.C

48.D

49.C

50D.

51.B

52.B

53.B

54.D

55.B

56.D

57.A

58.B

59.D

60D

61.D

62.A

63.C

64.A

65.D

66.C

67.D

68.A

69.B

70.C

71.C

72.A

73.B

74.A

75.B

76.C

77.C

78.A

79.C

80.B

Mã đề:  303 - Tuyensinh247.com

41. D

42. A

43. A

44. C

45. A

46. B

47. D

48. D

49. D

50. C

51. B

52. A

53. D

54. B

55. B

56. A

57. C

58. B

59. B

60. C

61. D

62. B

63. A

64. D

65. B

66. C

67. B

68. C

69. A

70. D

71. C

72. C

73. C

74. A

75. A

76. A

77. C

78. D

79. C

80. B

 Mã đề: 304 - Tuyensinh247.com

41. C

42. D

43. B

44. D

45. A

46. B

47. C

48. C

49. A

50. B

51. A

52. D

53. C

54. C

55. B

56. B

57. A

58. B

59. C

60. D

61. A

62. B

63. C

64. A

65. A

66. D

67. D

68. B

69. A

70. D

71. B

72. B

73. A

74. A

75. B

76. B

77. C

78. C

79. D

80. D

Mã đề: 305 - Tuyensinh247.com

41. B

42. B

43. A

44. A

45. B

46. C

47. D

48. A

49. D

50. D

51. B

52. B

53. C

54. D

55. B

56. D

57. C

58. A

59. B

60. A

61. D

62. C

63. D

64. D

65. B

66. A

67. C

68. D

69. B

70. A

71. A

72. A

73. B

74. D

75. A

76. B

77. B

78. D

79. A

80. D

Mã đề: 306 - Tuyensinh247.com

41.A

42.D

43.D

44.B

45.C

46.A

47.A

48.D

49.C

50.C

51.D

52.D

53.D

54.B

55.A

56.A

57.C

58.C

59.A

60.D

61.D

62.D

63.C

64.A

65.C

66.A

67.A

68.C

69.C

70.B

71.C

72.B

73.A

74.A

75.C

76.C

77.D

78.C

79.D

80.A

 Mã đề: 307  - Tuyensinh247.com

41. A

42. D

43. C

44. B

45. C

46. C

47. A

48. C

49. A

50. C

51. C

52. B

53. B

54. D

55. B

56. B

57. A

58. A

59. D

60. D

61. C

62. D

63. D

64. C

65. B

66. B

67. C

68. A

69. D

70. A

71. D

72. A

73. D

74. A

75. B

76. C

77. B

78. C

79. C

80. A

 Mã đề: 308  - Tuyensinh247.com

41. B

42. D

43. B

44. C

45. B

46. A

47. D

48. A

49. D

50. D

51. C

52. C

53. C

54. D

55. C

56. D

57. D

58. A

59. D

60. B

61. D

62. B

63. B

64. B

65. D

66. B

67. A

68. C

69. B

70. B

71. A

72. C

73. B

74. A

75. B

76. A

77. C

78. C

79. C

80. A

Mã đề: 309  - Tuyensinh247.com

41.A

42.A

43.D

44.A

45.B

46.C

47.A

48.C

49.A

50.D

51.B

52.D

53.B

54.C

55.A

56.A

57.B

58.B

59.A

60D

61.B

62.C

63.C

64.B

65.C

66.B

67.C

68.C

69.D

70.A

71.B

72.C

73.B

74.B

75.C

76.B

77.D

78.B

79.C

80.C

 Mã đề: 310  - Tuyensinh247.com

41. B

42. B

43. A

44. D

45. C

46. C

47. C

48. D

49. C

50. C

51. A

52. D

53. B

54. D

55. D

56. A

57. C

58. A

59. D

60. B

61. B

62. D

63. B

64. A

65. C

66. B

67. A

68. B

69. A

70. B

71. B

72. B

73. D

74. A

75. C

76. B

77. A

78. A

79. D

80. D

 Mã đề: 311  - Tuyensinh247.com

41. C

42. B

43. C

44. A

45. C

46. A

47. D

48. A

49. B

50. D

51. D

52. A

53. D

54. A

55. C

56. D

57. B

58. A

59. B

60. C

61. D

62. A

63. D

64. A

65. B

66. B

67. A

68. D

69. A

70. C

71. A

72. B

73. C

74. B

75. B

76. C

77. B

78. C

79. D

80. C

Mã đề: 312  - Tuyensinh247.com

41. A

42. D

43. B

44. B

45. B

46. D

47. B

48. D

49. C

50. D

51. C

52. B

53. D

54. A

55. C

56. B

57. D

58. D

59. B

60. D

61. B

62. C

63. D

64. D

65. C

66. B

67. A

68. C

69. D

70. C

71. A

72. C

73. A

74. B

75. C

76. B

77. C

78. A

79. B

80. C

Mã đề: 313 - Tuyensinh247.com

41.C

42.C

43.B

44.B

45.A

46.C

47.A

48.D

49.C

50.C

51.D

52.D

53.A

54.B

55.A

56.B

57.A

58.B

59.D

60A

61.D

62.C

63.A

64.D

65.D

66.B

67.D

68.D

69.D

70.C

71.D

72.A

73.B

74.A

75.A

76.C

77.C

78.D

79.A

80.A

 Mã đề: 314  - Tuyensinh247.com

41.A

42.B

43.B

44.D

45.A

46.D

47.D

48.C

49.C

50.A

51.B

52.C

53.B

54.B

55.A

56.A

57.B

58.C

59.A

60A

61.A

62.C

63.C

64.D

65.A

66.C

67.B

68.A

69.A

70.B

71.D

72.B

73.D

74.A

75.C

76.A

77.D

78.D

79.A

80.D

 Mã đề: 315  - Tuyensinh247.com

41.D

42.B

43.C

44.A

45.A

46.D

47.A

48.C

49.B

50.C

51.A

52.C

53.C

54.B

55.C

56.C

57.A

58.D

59.B

60.B

61.D

62.C

63.D

64.D

65.A

66.A

67.C

68.B

69.A

70.A

71.C

72.C

73.B

74.D

75.B

76.C

77.D

78.D

79.A

80.D

 Mã đề: 316  - Tuyensinh247.com

41. B

42. D

43. A

44. D

45. D

46. A

47. C

48. C

49. A

50. B

51. B

52. A

53. D

54. A

55. C

56. B

57. A

58. C

59. D

60. B

61. D

62. B

63. D

64. B

65. D

66. A

67. A

68. A

69. D

70. B

71. A

72. A

73. D

74. A

75. B

76. A

77. D

78. D

79. B

80. B

Mã đề: 317 - Tuyensinh247.com

41.A

42.C

43.A

44.A

45.B

46.D

47.B

48.B

49.C

50.A

51.C

52.C

53.C

54.B

55.D

56.C

57.D

58.B

59.B

60C

61.B

62.A

63.D

64.A

65.B

66.A

67.A

68.A

69.A

70.C

71.C

72.D

73.B

74.C

75.D

76.A

77.B

78.C

79.B

80.A

Mã đề: 318  - Tuyensinh247.com

41.D

42.A

43.A

44.D

45.B

46.C

47.C

48.B

49.D

50.A

51.A

52.B

53.D

54.A

55.B

56.A

57.B

58.D

59.C

60C

61.A

62.B

63.C

64.A

65.D

66.A

67.B

68.B

69.B

70.A

71.C

72.C

73.D

74.D

75.A

76.D

77.C

78.B

79.C

80.B

 Mã đề: 319  - Tuyensinh247.com

41. C

42. A

43. D

44. A

45. C

46. A

47. D

48. D

49. D

50. C

51. B

52. B

53. D

54. C

55. C

56. C

57. A

58. C

59. B

60. C

61. A

62. B

63. A

64. C

65. D

66. B

67. D

68. C

69. A

70. D

71. B

72. D

73. A

74. D

75. C

76. A

77. A

78. D

79. B

80. B

Mã đề: 320  - Tuyensinh247.com

41.B

42.B

43.C

44.D

45.A

46.D

47.B

48.B

49.C

50.D

51.C

52.A

53.A

54.D

55.C

56.B

57.A

58.B

59.B

60.C

61.B

62.C

63.B

64.D

65.A

66.D

67.D

68.D

69.C

70.C

71.D

72.D

73.C

74.A

75.B

76.D

77.A

78.A

79.B

80.B

 Mã đề: 321 - Tuyensinh247.com

41.D

42.B

43.B

44.A

45.D

46.D

47.A

48.C

49.C

50.C

51.B

52.B

53.D

54.C

55.A

56.C

57.D

58.B

59.A

60.C

61.B

62.B

63.B

64.D

65.C

66.D

67.A

68.C

69.A

70.D

71.C

72.B

73.A

74.B

75.C

76.A

77.B

78.C

79.D

80.A

 Mã đề: 322  - Tuyensinh247.com

41.A

42.C

43.D

44.A

45.B

46.C

47.D

48.D

49.C

50.D

51.B

52.A

53.A

54.B

55.C

56.D

57.D

58.C

59.A

60A

61.C

62.D

63.D

64.B

65.C

66.B

67.C

68.B

69.A

70.C

71.D

72.C

73.B

74.B

75.B

76.C

77.D

78.D

79.A

80.D

 Mã đề: 323  - Tuyensinh247.com

41.B

42.D

43.D

44.A

45.C

46.D

47.B

48.D

49.D

50.B

51.B

52.D

53.C

54.B

55.C

56.B

57.A

58.A

59.C

60B

61.B

62.D

63.B

64.A

65.C

66.D

67.D

68.B

69.C

70.B

71.C

72.C

73.D

74.D

75.C

76.D

77.D

78.D

79.C

80.D

 Mã đề: 324  - Tuyensinh247.com

41. D

42.B

43.B

44.D

45.D

46.D

47.B

48.A

49.C

50.C

51.B

52.C

53.A

54.A

55.A

56.B

57.C

58.D

59.D

60.C

61.B

62.A

63.A

64.B

65.A

66.A

67.B

68.D

69.C

70.C

71.C

72.A

73.D

74.B

75.C

76.D

77.D

78.B

79.C

80.C

 

Theo tuyensinh247.com