Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ 2: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật

20/05/2019 - 09:00

 - Để phòng, chống tham nhũng hiệu quả, Đảng bộ tỉnh An Giang tập trung công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Công tác thanh tra, kiểm toán được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

A A

 

Kỳ 2: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật

. Biến chủ trương thành hành động

Tại An Giang, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện, nội dung kiểm tra, giám sát, tập trung những vấn đề, lĩnh vực nóng, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, làm tốt công tác phòng ngừa. Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát với mục tiêu: phòng ngừa là chính.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đặng Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: từ năm 2013 đến năm 2017, với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Đặng Đức đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, chủ quan, buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra những sai phạm, khuyết điểm: trực tiếp bổ nhiệm, biệt phái, hợp đồng nhiều cán bộ công chức, viên chức, người lao động và để cấp dưới tuyển dụng, phân công, điều động công chức, viên chức, tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, kỷ luật đảng viên sai nguyên tắc, quy trình, thủ tục, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Không tham mưu UBND tỉnh bổ sung quy định thời gian hoạt động khai thác cát đối với giấy phép đã cấp cho doanh nghiệp tư nhân Thái Bình. Thực hiện quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thực.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Trần Đặng Đức.

Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ 2: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật

Tăng cường kiểm tra giám sát.

. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa

Tỉnh quan tâm tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đã kịp thời cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch. Nhất là chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với ban, ngành và địa phương. Trong đó, có trách nhiệm của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo nhiều kết quả tích cực, được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ 2: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ 2: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật

. Đổi mới, tăng cường kiểm tra giám sát

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Bích Ngọc cho biết: "Năm 2018, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm kịp thời, đúng quy trình, quy định. Đã kiểm tra 806 tổ chức Đảng, hơn 39.700 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 658 tổ chức Đảng, hơn 6.200 đảng viên. Qua kiểm tra cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 117 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến việc chấp hành điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; cố ý làm trái; quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng...".

Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

 Qua kiểm tra, giám sát giúp cho tổ chức Đảng, đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, đồng thời xem xét, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Việc xem xét thi hành kỷ luật và tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật đúng hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền. Cùng với tăng cường kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính, giải quyết hiệu quả một số vụ việc phát sinh, nổi cộm được nội bộ và nhân dân quan tâm. Theo Thường trực Tỉnh ủy An Giang: để kiểm tra, giám sát hiệu quả, cán bộ làm công tác kiểm tra phải bản lĩnh, tâm trong sáng, công tâm khách quan, sẵn sàng bảo vệ cái đúng, đấu tranh với sai trái. Đặc biệt là giải quyết vụ việc phải có tình, có lý, làm cho người vi phạm "tâm phục, khẩu phục".

Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát với mục tiêu phòng ngừa là chính; xử lý nghiêm các sai phạm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, như: quản lý sử dụng ngân sách, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ...  Kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn tố cáo đối với cấp ủy viên, người đứng đầu... để bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp chú trọng giám sát khắc phục sai phạm, đề cao trách nhiệm tự kiểm của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp.  Thực hiện tốt công tác tư tưởng, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Phát huy vai trò MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trong kiểm tra, giám sát. Phát huy tính chủ động thực hiện kiểm tra giám sát, và tham mưu cấp ủy giải pháp hữu hiệu lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ xã hội và nhân dân.

Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; đề cao tinh thần trách nhiệm tự kiểm tra; đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra giám sát, tạo sức mạnh tổng hợp; kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, phòng ngừa tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

>> Kỳ 1: An Giang đứng đầu cả nước trong công tác phòng, chống tham nhũng

>> Kỳ 3: Bài học kinh nghiệm

>> Kỳ cuối: Giải pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả