Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ cuối: Giải pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả

20/05/2019 - 09:00

 - Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới.

A A

. Làm tốt công tác phòng ngừa

Theo Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên, thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục thanh tra, kiểm tra thực hiện trách nhiệm về phòng chống tham nhũng.

Để nâng cao hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tỉnh tiếp tục tăng cường hơn nữa nhận thức, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Song song đó, kiện toàn, nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của đội ngũ làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề “nóng”, dư luận quan tâm. Làm tốt công tác phòng ngừa, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Nâng cao sức chiến đấu của các chi, Đảng bộ để thường xuyên tự kiểm tra, không để xảy ra tiêu cực. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”; đồng thời, khuyến khích, khoan hồng những trường hợp tự khai báo, nộp khắc phục hậu quả. Phát huy vai trò tích cực của báo chí, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước một cách sâu rộng, định hướng dư luận kịp thời, tạo sự đồng thuận và khơi dậy niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2019, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng và luật pháp của nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; tạo điều kiện để mọi người tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và vì sự phát triển của tỉnh.

Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ cuối: Giải pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc với Tỉnh ủy An Giang.

Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ cuối: Giải pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả

... Và tăng cường xử lý

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Phát hiện, ngăn chặn xử lý có hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo, tăng cường thanh tra, tự kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, nhất là ở những lĩnh vực, bộ phận dễ xảy ra hành vi tham nhũng; tăng cường phát hiện tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phòng chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính, tư pháp các tổ chức trong phát hiện xử lý tham nhũng, tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng.

Năm 2019, tỉnh An Giang quyết tâm chính trị mạnh mẽ bằng nhiều biện pháp quyết liệt trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là tình trạng tham nhũng vặt. Trong đó, tập trung khâu phòng là chính bằng các biện pháp minh bạch, công khai, kiểm tra, đôn đốc và giám sát của các cơ quan hữu quan. Tiếp tục nâng cao nhận thức, quyết tâm cao trong hành động của cả hệ thống của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tham mưu của Đảng với các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng của Nhà nước để kiệm tra, thanh tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nhằm phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ việc sai phạm theo quy định của Đảng, nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng; nâng cao sức chiến đấu của các chi, Đảng bộ thường xuyên tự kiểm tra, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật. Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí, cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong việc phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực, tạo sự đồng thuận và khơi dây niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viên chức và nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp... Tăng cường rà soát, kiểm tra, cắt giảm, loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp gây phiền hà, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm, đặc biệt là tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, tuyển dụng cán bộ... để phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo ra những chuyển biến về hành động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo hạn kỳ; tổng hợp kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân; công khai, minh bạch trong mọi hoạt động... Chú trọng xây dựng đội ngũ công chức có đạo đức công vụ, trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ tốt, cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước quan trọng, dễ xảy ra tham nhũng, để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo liên quan đến tham nhũng.

Để phòng chống tham nhũng hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường giám sát của tổ chức Đảng từ trên xuống, giám sát từ dưới lên, phát huy vai trò giám sát lẫn nhau trong cùng cấp, tăng cường quản lý, giám sát thường ngày đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, tránh tình trạng bao che sai phạm trong nội bộ.

Cần tập trung khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác cán bộ, những sai phạm của cán bộ khiến dư luận bức xúc. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là ở các địa phương, cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách thường xuyên, liên tục, có biện pháp chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ đối với tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị như Đảng ta đã xác định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

>> Kỳ 1: An Giang đứng đầu cả nước trong công tác phòng, chống tham nhũng.

>> Kỳ 2: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật

>> Kỳ 3: Bài học kinh nghiệm