HĐND TP. Châu Đốc, huyện Phú Tân và An Phú: Thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm

22/07/2019 - 07:37

 - Tại kỳ họp thứ 11, khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) HĐND TP. Châu Đốc đã thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2019; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước TP. Châu Đốc năm 2018; phê duyệt kế hoạch vốn, danh mục dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh 6 tháng cuối năm bằng nguồn vốn ngân sách thành phố; dự kiến chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2020…

A A

*Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Phú Tân khóa XI (nhiệm kỳ 2016- 2021) đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn, môi trường, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự…

*Tại kỳ họp lần thứ 9, khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) HĐND huyện An Phú đã quyết nghị thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện và một số vấn đề quan trọng khác. 

THU THẢO-MỸ HẠNH-HỮU HUYNH