Học tập và làm theo gương Bác ở huyện An Phú

30/05/2023 - 06:49

 - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) lãnh, chỉ đạo triển khai hiệu quả. Qua đó, làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Huyện ủy An Phú khen thưởng tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức khẳng định: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, phù hợp tình hình thực tế, huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, là minh chứng sinh động cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, như: Cán bộ, đảng viên gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ; chung sức, đồng lòng ứng phó đại dịch COVID-19; nhân dân hiến đất làm đường, đóng góp xây dựng công trình, chăm lo an sinh xã hội…”.

Việc học tập và làm theo gương Bác được triển khai sáng tạo, lan tỏa trong các cấp, ngành và toàn xã hội. Điển hình, trong dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến gắn với hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 25 thí sinh đến từ trạm y tế xã, thị trấn, khoa, phòng trực thuộc. Những câu chuyện về Bác liên quan đến lĩnh vực y tế, như: “Bác Hồ từ bỏ hút thuốc lá”; “Thời gian quý báu lắm”; “Bác Hồ đến thăm người nghèo”; “Một ngày làm việc của Bác”; “Bác Hồ với tinh thần tự học”…

Qua nội dung câu chuyện, các thí sinh rút ra ý nghĩa, bài học kinh nghiệm; liên hệ việc bản thân đã, đang và sẽ làm theo Bác trong chuyên môn và cuộc sống hàng ngày… Đại diện các phòng, khoa còn chia sẻ việc học tập và làm theo gương Bác; cách làm hay, hiệu quả trong nâng cao y đức, chăm sóc sức khỏe người bệnh, phòng, chống dịch bệnh.

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành thường xuyên, nền nếp, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 29-KH/HU, ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc giai đoạn 2021 - 2026” và các chuyên đề hàng năm; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2023, các cấp ủy Đảng đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt định kỳ ở chi, đảng bộ cơ sở; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền tạo sự phong phú, sinh động, gắn với phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò của nhân dân, cơ quan truyền thông, dư luận xã hội trong phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, tạo lan tỏa trong xã hội.

Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Lãnh, chỉ đạo việc “học tập” gắn với “làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, khắc phục tình trạng hình thức. Hướng dẫn cụ thể nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác bằng nội dung, giải pháp khả thi.

Các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký học tập và làm theo Bác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm.

“Tiếp tục đổi mới, nâng chất việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận; nâng cao tính chiến đấu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trung tâm Chính trị huyện và ngành giáo dục huyện cần nghiên cứu, đưa nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, học sinh” - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức nhấn mạnh.


HỮU HUYNH