Họp Tổ Đại biểu số 8, HĐND tỉnh An Giang

08/09/2023 - 16:50

 - Ngày 8/9, Tổ Đại biểu số 8, HĐND tỉnh An Giang (đơn vị huyện Thoại Sơn) tổ chức họp để thảo luận, đóng góp tờ trình và dự thảo các nghị quyết do UBND tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 15 (chuyên đề).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất nội dung Tờ trình ban hành dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; Tờ trình ban hành dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND, ngày 8 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh; Tờ trình ban hành dự thảo Nghị quyết bổ sung bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình ban hành dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh An Giang.

PHƯƠNG LAN – NGÔ QUYỀN