Kế thừa và phát huy tư tưởng Chủ tịch Tôn Đức Thắng về đại đoàn kết toàn dân tộc

18/08/2023 - 06:38

 - Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Bác Tôn vận dụng, làm phong phú thêm và để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta những kinh nghiệm quý báu, bài học sâu sắc. Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là Đảng bộ và Nhân dân An Giang nhớ về biểu tượng sáng ngời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hạt nhân để xây dựng khối đại đoàn kết

Theo Chủ tịch Tôn Đức Thắng, muốn đoàn kết thực sự, chắc chắn thì các giai tầng, lực lượng phải hướng tới mục tiêu chung; muốn đại đoàn kết toàn dân tộc, thì trước nhất trong Đảng phải thực sự là khối đoàn kết thống nhất, làm hạt nhân lãnh đạo. Người khẳng định: “Có đoàn kết nội bộ thì việc thi hành phương châm chính sách mới thống nhất nhịp nhàng. Kinh nghiệm cho ta biết sở dĩ có những thành tích vẻ vang nhất là nhờ có sự đoàn kết nội bộ chặt chẽ”; “Đảng ta cần liên hệ tốt với quần chúng, cần phải đoàn kết chung quanh Đảng, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân cách mạng hiểu rõ chỉ có tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng và đoàn kết chung quanh Đảng, mới giành được thắng lợi”.

Kế thừa và phát huy truyền thống quê hương Bác Tôn, những năm qua, Đảng bộ An Giang luôn xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm; tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng bộ tỉnh An Giang thường xuyên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn; nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong việc giữ gìn, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương… góp phần tạo sự lan tỏa tích cực trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân về khát vọng đổi mới, sáng tạo và ý tưởng đột phá cho sự phát triển của tỉnh.

Việc học tập, làm theo Bác Hồ và Bác Tôn được Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện thông qua các nội dung đột phá, như: Nâng cao văn hóa tự phê bình và phê bình trong Đảng; đề cao văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện nghiêm túc, tự giác, hiệu quả quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, để việc nêu gương trở thành “Văn hóa nêu gương”; xây dựng văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân; tôn trọng, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc… Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện thông qua việc làm, hành động cụ thể, thiết thực với phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”.

Cùng với phát huy dân chủ trong Đảng; cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân. Những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở được các ngành, các cấp tập hợp hàng ngày, hàng tuần; tập trung giải quyết hoặc đề xuất hướng xử lý với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, không né tránh, luôn tôn trọng sự thật. Kết quả giải quyết được thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh để người dân biết và giám sát.

Có thể nói, chính sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị đã góp phần nâng cao uy tín, củng cố niềm tin của Nhân dân; quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Nâng cao hiệu quả MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Chiến lược xây dựng lực lượng cách mạng là chiến lược đoàn kết toàn dân trong một mặt trận thống nhất do Đảng tổ chức và lãnh đạo. Do vậy, xây dựng mặt trận đoàn kết dân tộc là chiến lược hàng đầu quyết định thành công trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng ở nước ta. Chủ tịch Tôn Đức Thắng chỉ rõ: “Hễ địa phương nào, bộ phận công tác nào làm tốt công tác mặt trận, thì các công tác khác được tiến hành thuận lợi. Ngược lại, nơi nào làm khác thì không tránh khỏi sẽ gặp khó khăn”.

Với đặc thù là tỉnh biên giới, đa dân tộc, tôn giáo; hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh luôn chủ động phối hợp; gắn kết chương trình kế hoạch hoạt động với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng sâu sát cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của Nhân dân, nhằm kịp thời kiến nghị đến các ngành chức năng giải quyết với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội được MTTQ các cấp và tổ chức thành viên quan tâm triển khai thực hiện, với tinh thần chủ động đề xuất, tăng cường phản biện nội dung xoay quanh việc xây dựng, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung vào những vấn đề đang được xã hội quan tâm, bức xúc.

Tính riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hệ thống MTTQ trong tỉnh An Giang tham gia đóng góp ý kiến đối với 413 dự án, dự thảo luật; 325 văn bản dự thảo của HĐND, UBND các cấp; tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp 3.605 lượt công dân, tiếp nhận 525 đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân. Bên cạnh đó, tổ chức 1.442 đoàn giám sát; giám sát 478 văn bản; tham gia 426 cuộc giám sát với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, 983 cuộc với HĐND, 74 cuộc với Viện Kiểm sát nhân dân; tổ chức 202 hội nghị phản biện; gửi văn bản phản biện 411 nội dung và tổ chức 32 cuộc đối thoại trực tiếp…

 Có thể nói, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần tích cực xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng và đóng góp của cộng đồng, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Huy động sức mạnh tổng hợp

Các ngành, các cấp trong tỉnh luôn chú trọng phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thông qua đó, người dân được tạo điều kiện để bàn và góp ý trực tiếp đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, qua nhiều hình thức, như: Diễn đàn lắng nghe dân nói; họp cử tri, phát phiếu lấy ý kiến cử tri, hộp thư góp ý; họp mặt nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu, họp mặt doanh nghiệp, họp mặt văn nghệ sĩ, họp mặt báo chí định kỳ…

Thu gom rác thải, phát quang bụi rậm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. ẢNH: T.TIẾN

Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội”… lồng ghép với việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào thi đua được đông đảo Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tỉnh tăng cường khuyến khích và tạo điều kiện mở rộng các loại hình tập hợp quần chúng theo ngành nghề; mô hình sản xuất - kinh doanh giỏi, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; phát triển tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn… thu hút nhiều hội viên, đoàn viên tham gia.

Qua đó, nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, như: Tự quản, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng Quỹ Khuyến học - Khuyến tài; xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp;  xây dựng công trình phúc lợi, phát triển sản xuất - kinh doanh, dịch vụ…

Những năm gần đây, An Giang được nhiều người nhớ đến với mô hình mỗi cán bộ, đảng viên nêu gương tham gia đóng góp ít nhất 1.000 đồng/ngày để chăm lo cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Xã hội công đoàn, Quỹ Khuyến học, Quỹ Vì người nghèo.

Bên cạnh đó, rất nhiều mô hình thiện nguyện nổi bật, như: “Xe chuyển bệnh miễn phí” (toàn tỉnh hiện có trên 200 xe chuyển bệnh từ thiện); “Bếp ăn 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”; “Bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện”; “Tổ cất nhà từ thiện”, “Tổ đổ cột bê-tông, cất nhà Đại đoàn kết”, “Tổ xây cầu nông thôn”; “Khu dân cư Đại đoàn kết gắn với công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội”; “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và công tác an sinh xã hội hơn 842 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ cất mới 5.852 căn nhà và sửa chữa 912 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cầu, đường nông thôn; hỗ trợ khám, chữa bệnh; trao trên 880.000 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn; hỗ trợ 432 trường hợp bị ảnh hưởng do lũ lụt, thiên tai, sạt lở bờ sông phải di dời nhà cửa… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; hoàn thành, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, đây là những “quả ngọt” xuất phát từ tình cảm, tấm lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng đến việc học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”, Đảng bộ và Nhân dân An Giang tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy về đại đoàn kết dân tộc; tập trung xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - ngày càng văn minh, giàu đẹp, như những câu thơ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề tặng nhân dịp về thăm và làm việc tại An Giang (năm 2018): “An Giang đã nói là làm/ Đã đi là đến, đã bàn là thông/ Đã quyết là dốc một lòng/ Quê hương vẫy gọi, Đảng mong, dân chờ”.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang)