Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

13/09/2019 - 07:21

 - Sáng 12-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến và báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên.

A A

Luật do Quốc hội ban hành gồm 5 chương, 43 điều quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách, kinh phí và đảm bảo trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Ý kiến đóng góp của đại biểu đa số đều tán thành sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng dự bị động viên nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương mới của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về xây dựng quân đội nhân dân; tạo cơ sở pháp lý đồng bộ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về lực lượng dự bị động viên, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành...

*Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến và giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Luật gồm 8 chương và 50 điều quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dân quân tự vệ.

N.H