Quân đội ta luôn tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân

01/10/2020 - 16:47

 - Từ ngày 28 đến 30-9-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương”, thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

A A

Trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng quân đội. Nhìn lại chặng đường hơn 75 năm truyền thống vẻ vang của quân đội, chúng ta vô cùng tự hào về những chiến công vĩ đại và những bước phát triển mạnh mẽ của quân đội, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, những thành tích của quân đội, của Đảng bộ Quân đội.

Đặc biệt, 5 năm qua, trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn do tác động của tình hình thế giới và khu vực. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn ra gay gắt; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường liên tục xảy ra; các thế lực thù địch tăng cường chống phá ngày càng tinh vi, thâm hiểm. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ giúp dân xây nhà Tình thương

Trước diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Quân đội ta là Quân đội nhân dân, quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng; do vậy quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân. Thực tiễn đã chứng minh, từ ngày thành lập đến nay, quân đội ta luôn “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Quân đội ta có truyền thống rất vẻ vang, cả trong chiến đấu lẫn trong công tác và lao động sản xuất, được nhân dân ghi nhận, yêu mến đặt cho cái tên hết sức cao quý, thiêng liêng và trìu mến là “Bộ đội Cụ Hồ”…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ Quân đội phải tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy ngày càng tốt hơn nữa những giá trị đó để quân đội ngày càng phát triển mạnh hơn, uy tín cao hơn và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng sâu sắc, tỏa sáng hơn. Tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, “gương mẫu, tiêu biểu”, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải được lan tỏa trong toàn quân và toàn xã hội.

Thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất”. Đồng thời, chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới… lập nhiều chiến công mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân ta.

M.A