Tân Châu: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

22/07/2019 - 07:37

Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

A A

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài yêu cầu các cấp ủy Đảng, chi bộ cơ sở cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, các chế độ quy định; triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các biểu hiện vi phạm. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

MINH HIỂN