Tăng cường công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng

28/10/2021 - 05:04

 - 9 tháng của năm 2021, các cấp ủy Đảng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt. Năng lực lãnh, chỉ đạo, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả…

A A

Đạt nhiều kết quả

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, những tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nội dung và phương thức tuyên truyền có nhiều đổi mới và phát huy hiệu quả tích cực, nhất là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành điểm nóng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) lần thứ 5 đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo rà soát, làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý, làm cơ sở cho việc đánh giá, bố trí cán bộ. Các cấp ủy Đảng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Theo đó, các cấp ủy Đảng đã tiến hành kiểm tra 245 tổ chức Đảng và 11.819 đảng viên; giám sát 169 tổ chức Đảng và 1.577 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức Đảng và 69 đảng viên. Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên được tiến hành kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Từ đầu năm đến nay, hệ thống dân vận các cấp thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng nhân dân, nhất là đối với những vấn đề bức xúc để kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chăm lo tốt hơn đến đời sống của người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác dân vận chính quyền và lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng cường. Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước mang lại hiệu quả nhất định, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tập trung nhiệm vụ cuối năm

Những tháng cuối năm 2021, các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Tăng cường công tác nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và phát huy tốt cơ chế phản hồi các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

 Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác xây dựng Đảng và dân vận. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm. Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư.

Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch COVID-19 gắn với bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh…

THU THẢO