Thế giới tiến gần đến vắcxin COVID-19 ở mức nào?

24/07/2020 - 14:12

Hiện đã có 3 loại vắcxin COVID-19 đang được thử nghiệm tới giai đoạn III - thử nghiệm lâm sàng trên hàng nghìn người trước khi chính thức được đưa vào sử dụng.

A A


Hiện đã có 3 loại vắcxin COVID-19 đang được thử nghiệm tới giai đoạn III - thử nghiệm lâm sàng trên hàng nghìn người trước khi chính thức được đưa vào sử dụng.

Theo Vietnam+