Lần đầu tiên đo được tốc độ quay của lỗ đen

Lần đầu tiên đo được tốc độ quay của lỗ đen