Phát hiện một vành đĩa sao dạng bụi thạch anh

Phát hiện một vành đĩa sao dạng bụi thạch anh