NASA ước tính chi 28 tỷ USD để đưa phi hành gia lên Mặt Trăng năm 2024

NASA ước tính chi 28 tỷ USD để đưa phi hành gia lên Mặt Trăng năm 2024