Thỏa thuận chỉ tiêu, nhiệm vụ tài nguyên và môi trường

16/01/2023 - 06:53

 - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) rà soát tình hình quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn trong năm 2022; thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

A A

Lĩnh vực đất đai

Có 4 chỉ tiêu: Lập thủ tục khai thác các khu đất công trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt và phương án chỉ tiêu sử dụng đất còn lại của cấp huyện. Triển khai thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất còn lại trong năm 2023. Giám sát việc chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, 100% hồ sơ có biến động phải được chỉnh lý kịp thời, đúng quy định. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn không quá 2%.

Tập trung 5 nhiệm vụ: Hoàn thành công tác thống kê đất đai cấp huyện năm 2022 và hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Thực hiện điều chỉnh quyền sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021-2030. Hoàn thành công tác đo đạc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 3 xã: Quốc Thái, Phước Hưng, Vĩnh Hậu. Tiếp tục thực hiện do đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4 xã: Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Vĩnh Trường, Nhơn Hội.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường

Có 2 chỉ tiêu: Duy trì thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 83% (đô thị 95%, nông thôn 71%). 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh mới thuộc đối tượng phải lập TTHC về môi trường phải được phê duyệt thủ tục về môi trường trước khi tiến hành đầu tư xây dựng.

Tập trung 11 nhiệm vụ: Giám sát việc thực hiện các biện pháp theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt của tất cả dự án khi triển khai xây dựng. Kiểm soát, xử lý khu/điểm ô nhiễm môi trường. Không phát sinh cơ sở, điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tiếp tục duy trì và nâng chất xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2020 đối với chỉ tiêu ngành phụ trách.

Hỗ trợ xã, ấp điểm thực hiện NTM. Tổ chức phát động hưởng ứng: Ngày Đất ngập nước thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Xử lý dứt điểm nội dung phản ánh về môi trường trên địa bàn. Kiểm soát việc phát sinh mùi hôi, côn trùng tại bãi rác lộ thiên và trong quá trình vận chuyển. Mở rộng tuyến thu gom rác (sinh hoạt, nông nghiệp) đảm bảo xử lý triệt để.

Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo phân cấp. Tăng cường quản lý chất thải nhựa trên địa bàn. Duy trì xã NTM, thực hiện xã NTM nâng cao theo lộ trình đạt chỉ tiêu ngành phụ trách. Tham mưu UBND huyện trong quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, đa dạng sinh học. Rà soát, kiểm tra cơ sở, dự án chưa thực hiện TTHC về môi trường theo quy định.

Lĩnh vực khoáng sản

Xây dựng kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện. Nhiệm vụ: Thực hiện theo kế hoạch phát triển ngành TN&MT năm 2023 của UBND huyện An Phú.

Lĩnh vực tài nguyên nước và biến đổi khí hậu

Có 2 chỉ tiêu: Rà soát, kiểm tra giếng khoan trên địa bàn quản lý, thực hiện 100% giếng khoan hư hỏng, không sử dụng được trám lấp theo quy định. Thực hiện thống kê, cập nhật chỉ tiêu tài nguyên nước trên địa bàn.

Thực hiện 4 nhiệm vụ: Rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc đối tượng xin phép, đăng ký, hướng dẫn đơn vị thực hiện TTHC theo quy định. Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo. Thực hiện truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Có 9 chỉ tiêu: Kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn (ít nhất 2 cuộc/năm). Kiểm tra đột xuất việc lấy lớp đất mặt trái phép làm nguyên liệu xây dựng (nếu có dấu hiệu vi phạm). Hậu kiểm quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư (ít nhất 50% quyết định được ban hành trong năm).

Tổ chức ít nhất 1 cuộc kiểm tra, xử lý trường hợp triển khai hoạt động khi chưa có TTHC về bảo vệ môi trường. Hậu kiểm việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận (ít nhất 1 cuộc/năm đối với 50% cơ sở sản xuất - kinh doanh đã được xác nhận trong năm 2022. Riêng tại các xã NTM giai đoạn 2021-2025 sẽ hậu kiểm 100%). Đoàn kiểm tra liên ngành huyện kiểm tra ít nhất 5 lần/năm đối với = hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; 1 lần/năm đối với = bãi vựa, công trình san lấp cát sông.

Giám sát, kiểm tra đối với UBND cấp xã nơi có hoạt động khai thác cát sông, đảm bảo không để xảy ra tình trạng khai thác cát sông trái phép trên địa bàn. Kiểm tra đột xuất khi có tin báo và sự chỉ đạo của cấp trên. Kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động tài nguyên nước mà chưa thực hiện TTHC theo quy định (ít nhất 1 lần/năm).

Kiểm tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước về TN&MT đối với UBND cấp xã (ít nhất 30% đơn vị cấp xã trên địa bàn). Tổ chức giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về TN&MT thuộc thẩm quyền: Xử lý dứt điểm đơn tồn năm 2022 (nếu có) và đạt 85% trở lên đối với đơn phát sinh trong năm 2023.

Thực hiện 2 nhiệm vụ: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về TN&MT của tổ chức, cá nhân trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về TN&MT. Kiểm tra đột xuất khi có tin báo và chỉ đạo của cấp trên đối với trường hợp phản ánh về vi phạm lĩnh vực TN&MT tại cơ sở sản xuất - kinh doanh.

HỮU HUYNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu